Zdjęcia lotnicze Polski z okresu II wojny światowej

  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

Zdjęcia lotnicze Polski z okresu II wojny światowej

rok wydania: 2020
ilość stron: 186
ISBN: 978-83-8156-003-0

Opis

Autorzy monografii podjęli próbę ukazania różnych aspektów dotyczących zdjęć lotniczych z okresu II wojny światowej. Przedstawiono w niej niepublikowane do tej pory informacje o technicznych parametrach kamer lotniczych, wykonywanych przez nie zdjęciach lotniczych i produktach pochodnych, pozyskanych w trakcie działań wojennych. Zarysowano także problemy, jakie mogą się pojawić podczas opracowywania tych zdjęć, aby możliwe było uzyskanie materiału o dobrej jakości kartograficznej i wysokich walorach interpretacyjnych, co dla specjalistów spoza branży fotogrametrycznej może być ważne i interesujące. Całość uzupełniają niepublikowane do tej pory zdjęcia lotnicze przedstawiające wybrane miejsca w Polsce wykonane w latach 1939–1944.

Spis treści

1. WSTĘP / 7

2. RYS HISTORYCZNY WOJSKOWEGO ROZPOZNANIA LOTNICZEGO / 9

3. ROZPOZNANIE OBRAZOWE POLSKI PRZED I W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ / 21
3.1. Luftwaffe nad Polską / 21
3.2. Loty zwiadowcze RAF-u / 24

4. CHARAKTERYSTYKA LOTNICZYCH KAMER FOTOGRAFICZNYCH STOSOWANYCH W ROZPOZNANIU LOTNICZYM PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ / 27
4.1. Charakterystyka kamer stosowanych przez Luftwaffe / 27
4.2. Charakterystyka kamer stosowanych przez RAF / 30
4.3. Charakterystyka kamer stosowanych przez USAF / 31
4.4. Charakterystyka kamer stosowanych przez lotnictwo wojskowe Związku Radzieckiego / 32

5. CHARAKTERYSTYKA ZDJĘĆ LOTNICZYCH I MATERIAŁÓW POCHODNYCH WYKORZYSTYWANYCH W WOJSKOWYM ROZPOZNANIU LOTNICZYM / 37
5.1. Charakterystyka niemieckich zdjęć lotniczych / 37
5.2. Pojedyncze alianckie zdjęcia lotnicze / 43
5.3. Produkty fotogrametryczne / 44
5.3.1. Fotoszkice / 46
5.3.2. Fotomapy / 46
5.3.3. Albumy celów / 49

6. ARCHIWA ZDJĘĆ LOTNICZYCH Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ / 55
6.1. Zbiory zdjęć lotniczych obszaru Polski w archiwach zagranicznych / 55
6.1.1. Narodowe Archiwum Stanów Zjednoczonych (NARA) / 55
6.1.2. Narodowy Zbiór Zdjęć Lotniczych, Królewska Komisja ds. Zabytków Starożytnych i Historycznych Szkocji, Edynburg / 63
6.1.3. Narodowe Archiwum Wielkiej Brytanii, Londyn / 65
6.1.4. Instytut Herdera, Marburg, Niemcy / 66
6.1.5. Inne archiwa zagraniczne / 70
6.1.6. Zbiory prywatne / 71
6.2. Zbiory zdjęć lotniczych obszaru Polski w archiwach polskich / 72

7. METODY INTERPRETACJI ZDJĘĆ LOTNICZYCH Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ / 75
7.1. Odczytywanie i interpretacja stanowisk artylerii / 78
7.2. Odczytywanie i interpretacja zdjęć stanowisk obronnych / 84
7.3. Odczytywanie i interpretacja zdjęć obiektów o znaczeniu militarnym / 92
7.4. Odczytywanie i interpretacja maskowania obiektów militarnych / 113
7.5. Ocena zniszczeń obiektów wskutek działań wojennych / 120

8. PRZETWARZANIE CYFROWE ARCHIWALNYCH ZDJĘĆ LOTNICZYCH / 125
8.1. Od zdjęcia lotniczego do produktu kartometrycznego / 125
8.2. Metody zwiększania potencjału interpretacyjnego zdjęć lotniczych z okresu II wojny światowej / 134
8.3. Możliwości zastosowania wolnego oprogramowania do przetwarzania zdjęć lotniczych z okresu II wojny światowej / 147

9. ROLA ZDJĘĆ LOTNICZYCH Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ W BADANIACH HISTORYCZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I KRAJOBRAZOWYCH / 153

BIBLIOGRAFIA / 157
ZAŁĄCZNIK 1. Zdjęcia lotnicze Polski z okresu II wojny światowej (źródło: NARA) / 159
ZAŁĄCZNIK 2. Przewodnik praktyczny cyfrowego przetwarzania archiwalnych zdjęć lotniczych z wykorzystaniem wolnego oprogramowania / 173