Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
www.ksiegarniamilitarna.com.pl

obowiązuje od 01.01.2023 r.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.ksiegarniamilitarna.com.pl prowadzony jest przez firmę: Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Karczewskiej 18, 04-112 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000438211 NIP: 1132859984 oraz REGON: 146362945.
 2. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 4. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
  - adres pocztowy: ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa
  - adres poczty elektronicznej: bok@ksiegarniamilitarna.com.pl
  - numer telefonu: (+48) 22 512 60 60
  - numer rachunku bankowego: 14105010251000009081881402.

§ 2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 1. Sklep internetowy/Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy dostępny pod adresem https://www.ksiegarniamilitarna.com.pl/ za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towar.
 2. Sprzedawca – podmiot wskazany w § 1, który prowadząc działalność gospodarczą, proponuje sprzedaż za pomocą Sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Sklep Internetowy.
 4. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie Internetowym czynności niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji w ramach usługi prowadzenia Konta Klienta.
 6. Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym Klient może zobaczyć wybrane Towary oraz ma możliwość modyfikacji danych.
  7. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep na rzecz Użytkownika poprzez wysyłanie mu wszelkich informacji o działaniu Sklepu po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail.
  8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
  9. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim Towarów.
  10. Towar – rzecz ruchoma, stanowiąca przedmiot obrotu pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem.
  11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  12. Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towaru do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży – w tym sposobu dostawy i płatności.
  13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
  14. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
  15. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 3 Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
  a. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne - komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym: Windows, Mac OS X, Linux lub Android;
  b. dostęp do sieci Internet - przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera;
  c. konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Klientem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Klienta Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
  4. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące Plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://www.ksiegarniamilitarna.com.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html

§ 4 Rejestracja i logowanie

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga zakładania Konta Klienta. Składanie zamówień Towaru przez Klienta możliwe jest albo po założeniu Konta Klienta, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta Klienta.
 3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto Klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:bok@ksiegarniamilitarna.com.pl lub pisemnie na adres: Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa.
 5. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne.

§ 5 Składanie i realizacja zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego, przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia, poza przerwami konserwacyjnymi.
 2. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego Towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Klientów do składania ofert
 3. Zamówienie zostaje złożone przez Klienta w formie elektronicznej, polega na wypełnieniu formularza Zamówienia w Sklepie internetowym i stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru umieszczonego na witrynie Sklepu internetowego za określoną tam cenę.
 4. Podczas składania zamówienia niezbędnym dla Klienta pozostaje zapoznanie się i zaakceptowanie przez niego niniejszego Regulaminu. Zapoznanie się ze wskazanym dokumentem i zaakceptowanie go, Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni Formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres, na który zamówienie ma być wysłane, oraz numer telefonu i adres e-mail
 6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia
 7. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie skutecznego zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi. Wiadomość zawiera proponowaną treść Umowy Sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zamawianego Towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy. W celu weryfikacji i przyjęcia oferty przez Sklep, Klient powinien kliknąć w link "Potwierdź zamówienie" udostępniony w treści maila.
 8. Jeżeli proponowana treść Umowy Sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy
 9. Sklep internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Klientowi kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta następuje zawarcie Umowy Sprzedaży
 10. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 11. Realizacja zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu Internetowego rozpoczyna się:
  a. w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności z góry przelewem bankowym – od dnia otrzymania wpłaty od Klienta na konto bankowe przez Sprzedawcę,
  b. w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności z góry kartą kredytową lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej – od dnia otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatność,
  c. w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności przy odbiorze zamówionego Towaru (płatność za pobraniem) – od dnia wysłania przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 12. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia Towaru w ciągu 14 dni od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, zamówienie jest anulowane.
 13. W przypadku braku zamówionych Towarów w magazynie, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 72 godzin.

§ 6 Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Towar z tytułu Umowy Sprzedaży poprzez zapłatę:
  a. przelewem na konto bankowe Sprzedawcy: 14 1050 1025 1000 0090 8188 1402 ING Bank Śląski S.A.;
  b. przy odbiorze przesyłki – płatność za pobraniem;
  c. gotówką lub kartą płatniczą przy osobistym odbiorze Towaru w siedzibie Sprzedawcy: ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa
  W związku z sytuacją epidemiczną, odbiory osobiste zamówień są zawieszone do odwołania
  d. kartą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności.

2. Klient dokonuje wyboru formy płatności w Koszyku w trakcie składania zamówienia.

§ 7 Ceny

 1. Ceny Towarów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, a więc zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Cena Towaru przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów dostawy i innych dodatkowych opłat. Koszty dostawy oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych Towarów w Koszyku.
  2. Zamówienia o wartości od 300,00 PLN wysyłane są bez doliczania kosztów związanych z dostawą.
  3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku, a więc w podsumowaniu zamówienia, w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  4. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia (wraz z kosztami dostawy, dokonania płatności) potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

§ 8 Dostawa

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy w Koszyku w trakcie składania zamówienia spośród sposobów dostawy opisanych w zakładce "Dostawa" strony Sklepu pod adresem https://www.ksiegarniamilitarna.com.pl/webpage/dostawa.html .
 2. Całkowity czas realizacji Zamówienia wynosi maksymalnie 14 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, jednakże Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko.
 3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i dni wolne od pracy dostawy nie są realizowane.
 4. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym może zostać dostarczony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej .

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego (wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Klientowi, o którym mowa w ust. 1 lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Klient, o którym mowa w ust. 1, może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta, o którym mowa w ust. 1, przed upływem wskazanego terminu, pisma pocztą na adres: Grupa MEDIUM Sp z o.o. ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa lub poprzez przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@ksiegarniamilitarna.com.pl
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Klient, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient, o którym mowa w ust. 1, poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Klient, o którym mowa w ust. 1, odeśle Towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres: Grupa MEDIUM Sp z o.o. ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Klientowi, o którym mowa w ust. 1, wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta, o którym mowa w ust. 1, sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient, o którym mowa w ust. 1, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Klient, o którym mowa w ust. 1, nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta, o którym mowa w ust. 1, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta, o którym mowa w ust. 1, dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
 9. Klient, o którym mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w ww. artykule.

§ 10 Reklamacja

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1740 ze zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na niżej podane adresy:
  e-mail: bok@ksiegarniamilitarna.com.pl;
  listownie: Grupa MEDIUM Sp z o.o. ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa.
 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności jej wystąpienia, datę wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 4. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl
 2. Klient posiadający status konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między konsumentem a Sklepem Internetowym, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: http://www.federacja-konsumentow.org.pl
 3. W rozwiązaniu indywidualnego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego: http://www.konsument.gov.pl
 4. Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między konsumentem a Sklepem Internetowym:
  a. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między konsumentem a Sklepem przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
  b. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo Wojewódzcy Inspektorzy Inspekcji Handlowej.
 6. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej właściwy dla siedziby sprzedawcy. Wykaz wszystkich Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 7. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod http://www.uokik.gov.pl
 8. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
 9. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
  10. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Łącze elektroniczne do platformy ODR: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.
 10. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sklep Internetowy wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami.

§ 12 Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest firma: Grupa MEDIUM Sp z o.o. z siedzibą przy ulicy Karczewskiej 18, 04-112 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem NIP: numerem 0000438211,  NIP: 1132859984 praz REGON: 146362945.
 2. Podanie danych osobowych przez Klientów Sklepu Internetowego jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia.
 3. Sklep Internetowy przetwarza dane osobowe na potrzeby:
  a. prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży towarów oraz ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy;
  b. do marketingu towarów i usług znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego w przypadku udzielenia stosownej zgody (rozumianej jako wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych – SMS, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, a w stosownych przypadkach konieczność realizacji Umowy Sprzedaży.
 5. Każdy Klient, którego dane osobowe przetwarza Sklep Internetowy ma prawo do:
  a. a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez Sklep Internetowy danych, przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  b. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta Sklepu Internetowego zgody.
 7. Sklep Internetowy nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.
 8. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dostępne są w Polityce Prywatności pod adresem https://www.ksiegarniamilitarna.com.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn prawnych lub organizacyjnych w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez umieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich Konta Klienta powiadomienia o zmianie regulaminu.
 2. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie Umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie zrezygnuje z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym poprzez jednoznaczne oświadczenie woli skierowane na poniższe adresy przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu:
  e-mail: bok@ksiegarniamilitarna.com.pl;
  listownie: Grupa MEDIUM Sp z o.o. , ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1745 ze zm.), a w przypadku Klientów będących konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i obowiązuje do Umów zawartych od tego dnia.