Uwarunkowania prawne organizacji bezpieczeństwa informacji Rzeczypospolitej Polskiej

  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

Uwarunkowania prawne organizacji bezpieczeństwa informacji Rzeczypospolitej Polskiej

rok wydania: 2020
ilość stron: 192
ISBN: 978-83-8156-034-4
oprawa: miękka

Opis

W książce zaprezentowano podstawy prawne i normalizacyjne bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych. Ich stosowanie jest podstawą, a zarazem gwarantem organizowania i stosowania rozwiązań w zakresie ochrony informacji, w ujęciu krajowym i międzynarodowym, w jakich funkcjonuje Rzeczypospolita Polska.

W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe programy i akta prawne stanowiące podstawę organizacji cyberbezpieczeństwa o wymaganym wysokim poziomie (na szczeblu europejskim oraz w ramach poszczególnych państw Wspólnoty). Zwrócono także uwagę na problemy ochrony danych osobowych, zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnej oraz bezpieczeństwa informacji w ramach tzw. europejskich ram interoperacyjności, które mają związek z bezpieczeństwem informacji.

W rozdziale drugim zaprezentowano poglądy, koncepcje, deklaracje i strategie obowiązujące w NATO, mające na celu zapewnienie cyberbezpieczeństwa państw członkowskich tej organizacji.

W rozdziale trzecim przedstawiono rządowy program, politykę, doktrynę, założenia do strategii i strategię oraz ustawę, które dotyczą bezpieczeństwa informacji i ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej. Omówiono też główne treści ustaw dotyczących ochrony danych wrażliwych, w tym osobowych oraz informacji niejawnej i problemy bezpieczeństwa informacji wynikające z krajowych ram interoperacyjności.

W rozdziale czwartym omówiono aktualny stos dokumentów standaryzacyjnych, które dotyczą problemów ochrony informacji, w tym budowy i wdrażania nowoczesnych rozwiązań zapewniających wysoki poziom cyberbezpieczeństwa, określony w dokumentach prawnych Unii Europejskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej.

Spis treści

Wykaz podstawowych skrótów / 7
Wstęp / 11

1. Programy i akta prawne Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa informacji / 15
1.1. Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości / 17
1.2. Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń / 22
1.3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii / 35
1.4. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Wzmocnienie europejskiego systemu odporności cybernetycznej oraz wspieranie konkurencyjnego i innowacyjnego sektora bezpieczeństwa cybernetycznego / 41
1.5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii / 44
1.6. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych / 54
1.7. Decyzja Rady w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE / 66
1.8. Europejskie ramy interoperacyjności / 70
1.9. Wnioski / 73

2. Ochrona cyberprzestrzeni w programach i strategiach NATO / 75

3. Programy i akty prawne Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie bezpieczeństwa informacji / 85
3.1. Rządowy Program Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2011–2016 / 86
3.2. Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej / 90
3.3. Doktryna Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej / 95
3.4. Założenia strategii cyberbezpieczeństwa dla Rzeczypospolitej Polskiej / 101
3.5. Strategia cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017–2022 / 107
3.6. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa / 116
3.7. Akta prawne związane z ochroną danych osobowych i wrażliwych / 126
3.8. Akta prawne związane z bezpieczeństwem informacji niejawnej / 133
3.9. Bezpieczeństwo informacji w różnych aktach prawnych Rzeczypospolitej Polskiej / 138
3.10. Wnioski / 141

4. Bezpieczeństwo informacji w dokumentach normalizacyjnych / 143

Zakończenie / 161
Bibliografia / 163
Załącznik. Wykaz usług / 170
Wykaz tablic / 190
Wykaz rysunków / 191