Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności

  • Cena netto: 27,62 zł 29,00 zł

Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności

Rok wydania: 2015
Liczba stron: 322
Format: B5
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Wydanie: I


Spis treści

Od redaktorów
From the editors
(Wiesław Pływaczewski, Agata Lewkowicz)  /7

Rozdział 1
Zorganizowane formy przestępczości w sektorze żywności — obszary zagrożeń i przeciwdziałanie zjawisku
Organised forms of crime in the food sector — risk areas and prevention of the phenomenon
(Wiesław Pływaczewski) / 11

Rozdział 2
Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Criminal law and criminological aspects of the Act on food safety  and nutrition
(Monika Kotowska, Anna Chodorowska) / 25
 
Rozdział 3
Uproszczenie systemu organów kontroli żywności (na podstawie poselskiego projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności z 17 marca 2014 r.)
Simplification of the system of food control (based on a parliamentary bill of the National Veterinary and Food Inspection Act from 17th of March 2 014)
(Mariusz Róg) / 45
 
Rozdział 4
Instytucje państwowe — ile gwarancji dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności?
National institutions - how much guarantee to ensure the food safety?
(Jacek Leonkiewicz) /55

Rozdział 5
Problematyka nieprzemysłowej produkcji napojów alkoholowych Analiza prawna i kryminologiczna
Issue of non-industrial production of alcoholic beverages. Legal and criminological analysis
(Joanna Narodowska, Maciej Duda) / 65

Rozdział 6
Zafałszowania przetworów owocowo-warzywnych na przykładzie soków owocowych
Falsification of fruit and vegetable products on example of fruit juices
(Marta Czarnowska, Ryszard Rafałowski, Elżbieta Gujska, Joanna Stocka) / 79

Rozdział 7
Oznaczanie tłuszczu obcego w tłuszczu mlekowym
Determination of foreign fat in the milk fat
(Ryszard Rafałowski, Joanna Klepacka, Marta Czarnowska Beata Paszczyk, Martyna Banul) / 89

Rozdział 8
Fałszerstwa na rynku suplementów diety i produktów leczniczych
Fake dietary supplements and medicinal products
(Aleksandra Nowak) / 103

Rozdział 9
Analiza lipidomu olejów roślinnych w wyznaczaniu biomarkerów ich autentyczności
Analysis of vegetable oils lipidome in determining their authenticity biomarkers
(Dorota Ogrodowska, Sylwester Czaplicki) / 121

Rozdział 10
Uwarunkowania prawne pozyskiwania, konfekcjonowania i sprzedaży miodu w kontekście odradzającej się tradycji bartnictwa
Legal aspects of sourcing, packaging and sale of honey in the context of reviving the tradition of beekeeping
(Ewa Katarzyna Czech, Martyna Kropiewnicka) / 129

Rozdział 11
Producenci zafałszowanej żywności w postępowaniu przed organami Inspekcji Handlowej
Manufacturers of food falsi# ed in the proceedings before the Trade Inspectorate
(Rafał Płocki) / 139

Rozdział 12
Chroniona nazwa pochodzenia a fałszerstwa na rynku żywności na przykładzie sera Parmigiano Reggiano
Protected designation of origin and falsification in the food market on the example of Parmigiano Reggiano
(Beata Pachuca-Smulska) / 149

Rozdział 13
Znaczenie żywności funkcjonalnej dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego ludzi w kontekście prawnokarnym
Significance of functional food for ensuring food safety of people in the criminal law context
(Beata Szwejkowska, Elżbieta Zębek) / 165

Rozdział 14
Ocena jakości produktów żywnościowych przez blogerów kulinarnych. Dobra osobiste producenta a wolność wypowiedzi w Internecie
Quality Assessment of Food Products by Culinary Bloggers. Personal Rights of Producer and Freedom of Expression on the Internet
(Katarzyna Ciućkowska-Leszczewicz) / 185

Rozdział 15
Patologie w sektorze żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego z perspektywy white collar crime
Pathologies in the food sector for particular nutritional uses from the perspective of white collar crime
(Szymon Michał Buczyński, Natalia Karolina Michałowska) / 195
 
Rozdział 16
Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności z perspektywy działalności Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Prevention of pathologies on the food market from the perspective of the European Food Safety Authority (EFSA)
(Agata Lewkowicz) / 219
 
Rozdział 17
Problematyka zwalczania obrotu nielegalną żywnością na tle działalności Policji, Straży Granicznej i Służby Celnej
Issue of combating turnover of illegal food by Police, Border Guard and the Customs Authority
(Robert Łachacz) / 229

Rozdział 18
Doświadczenia warmińsko-mazurskiej Policji w obszarze przestępczości związanej z patologiami na rynku żywności
Experience of Warmia and Mazury Police in the area of crimes on the food market
(Paweł Roczyński) / 239

Rozdział 19
Oznakowanie środka spożywczego a reklama i promocja środków odurzających
Labelling of foodstuff , advertising and promotion of drugs
(Michał Pietkiewicz) / 251

Rozdział 20
Kilka uwag o przepisach karnych ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
A few comments on the provisions of the Law on Criminal Food Safety and Nutrition
(Piotr Ochman) / 271

Rozdział 21
Zjawisko fałszerstwa żywności
The phenomenon of food counterfeiting
(Jerzy Akińcza) / 289

Rozdział 22
Rodzina w roli bene   cjenta państwowych świadczeń żywieniowych
The family as a social assistance recipient
(Natalia Karolina Michałowska, Szymon Michał Buczyński) / 299

Bibliografia
Bibliography / 313