Dzieci jako ofiary handlu ludźmi

  • Cena netto: 50,48 zł 53,00 zł

Dzieci jako ofiary handlu ludźmi

Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-7462-381-0
Liczba stron: 256
Format: B5
Oprawa: twarda
Wydanie: I

Spis treści

Wstęp / 9

Rozdział 1
Charakterystyka zjawiska handlu dziećmi / 13
1.1. Zarys historyczny niewolnictwa / 13
1.2. Przegląd definicji pojęć związanych z handlem dziećmi i innymi formami ich wykorzystania / 17
1.3. Formy wykorzystywania dzieci — ofiar handlu / 28
1.3.1. Handel dziećmi w celu ich wykorzystywania seksualnego / 28
1.3.2. Handel dziećmi w celu ich wykorzystywania do żebractwa i popełniania przestępstw / 32
1.3.3. Handel dziećmi w celu ich zmuszania do pracy / 34
1.3.4. Handel dziećmi w celu pozyskiwania ich organów / 34
1.3.5. Handel dziećmi wykorzystywanymi do nielegalnej adopcji / 36
1.4. Polskie i międzynarodowe regulacje prawne dotyczące handlu  dziećmi / 38
1.4.1. Prawo międzynarodowe / 38
1.4.2. Prawo polskie / 42

Rozdział 2
Handel dziećmi w polsce i na świecie / 51
2.1. Czynniki ryzyka i determinanty handlu dziećmi / 51
2.2. Skala i występowanie zjawiska / 53
2.3. Handel dziećmi w Polsce (dane statystyczne) / 55
2.3.1. Dane statystyczne Komendy Głównej Policji / 56
2.3.2. Dane statystyczne Prokuratury Generalnej / 60
2.3.2. Dane statystyczne Straży Granicznej / 63
2.4. Handel dziećmi w innych krajach na świecie / 64
2.4.1. Europa / 65
2.4.2. Ameryka Północna / 66
2.4.3. Azja / 69
2.4.4.  Afryka / 71

Rozdział 3
Sprawca i ofiara  / 73
3.1. Szczególna forma relacji między sprawcą — handlarzem a ofiarą — dzieckiem / 73
3.2. Charakterystyka sprawców handlu dziećmi / 73
3.3. Modus operandi  sprawców handlu dziećmi / 74
3.4. Dzieci — ofiary handlu ludźmi i ich sytuacja / 76
3.4.1. Dziecko cudzoziemskie bez opieki jako potencjalna ofiara handlu ludźmi / 78
3.4.2. Dziecko jako świadek szczególnej troski / 83
3.5. Konsekwencje ponoszone przez dziecko — ofiarę handlu / 85
3.6. Identyfikacja i kontakt z dzieckiem — ofiarą handlu / 87
 
Rozdział 4
Zapobieganie handlowi dziećmi i jego zwalczanie / 93
4.1. Działania podejmowane wobec procederu handlu ludźmi (ze szczególnym uwzględnieniem handlu dziećmi) / 93
4.2. Rola instytucji rządowych / 95
4.2.1. Zespół do spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi / 95
4.2.2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych / 96
 
4.2.3. Policja / 96
4.2.4. Straż Graniczna / 99
4.2.5. Prokuratura / 103
4.2.6. Państwowa Inspekcja Pracy / 104
4.2.7. Wojewodowie / 104
4.3. Rola organizacji pozarządowych / 105
4.3.1. Fundacja Dzieci Niczyje / 105
4.3.2. Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada” / 106
4.3.3. Fundacja ITAKA — Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych / 107
4.4. Organizacje zaangażowane w zapobieganie handlowi dziećmi na świecie  / 113
4.4.1. Komitet Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych / 113
4.4.2. End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purpose / 114
4.4.3. Terre des Hommes / 114
4.4.4. Anti-Slavery International / 115
4.4.5. Child Rights Information Network / 115
4.4.6. ChildRight / 116
4.4.7. Unia  Europejska /116
4.4.8. Rada  Europy / 116
4.4.9. Program Daphne III / 117
4.4.10. Telefon  alarmowy / 117
4.4.11. ChildONEurope / 117
4.4.12. United Nations International Children’s Emergency Fund / 118
 4.4.13. International Organization for Migration (Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji) / 118
4.5. Interwencja i pomoc dzieciom — ofiarom handlu / 119

Rozdział 5
Problem handlu dziećmi w świetle wyników badań empirycznych / 123
5.1. Metodologia badań / 123
5.1.1. Założenia i problemy badawcze / 123
5.1.2. Źródła i metody wykorzystywane w badaniach / 124
5.2. Studium przypadku na podstawie analizy sprawy karnej dotyczącej handlu
dziećmi
/ 125
5.3. Wywiady i rozmowy z ekspertami /139
5.3.1. Informacje uzyskane podczas rozmowy z Tomaszem Piechockim z Centralnego Zespołu dw. z Handlem Ludźmi / 139
5.3.2. Informacje uzyskane podczas rozmowy z przedstawicielem Straży Granicznej — mjr. Tomaszem Nowakiem / 140
5.3.3. Informacje uzyskane podczas rozmowy z członkami Zespołu dw. z Handlem Ludźmi Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie / 141
5.3.4. Informacje uzyskane podczas rozmowy z członkiem Zespołu dw. z Handlem Ludźmi Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu / 142
5.3.5. Wywiad autorski z prof. dr. hab. Dariuszem Patrzałkiem przeprowadzony 13 marca 2012 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu / 142
5.4. Badania ankietowe dotyczące znajomości problematyki handlu ludźmi
(ze szczególnym uwzględnieniem handlu dziećmi)
/ 151
5.4.1. Znajomość problematyki handlu dziećmi wśród pracowników ośrodków adopcyjno-opiekuńczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych mieszczących się w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu / 151
5.4.2. Badanie znajomości problematyki handlu ludźmi wśród policjantów służby prewencyjnej i dyżurnej w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu / 169
5.4.3. Badanie znajomości problematyki handlu ludźmi wśród opinii publicznej / 187
 
Zakończenie / 209
Spis tabel i wykresów / 213
Bibliografia /217
Literatura / 217
Inne źródła /218
Wykaz aktów prawnych / 218
Podziękowania / 223
ENGLISH SUMMARY CHILDREN AS VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING / 225
Aneks / 227
Rysunki / 227
Sposoby kupowania dzieci lub omijania prawa i procedury adopcyjnej / 233
Analiza prasy — przegląd publikacji prasowych dotyczących handlu
dziećmi / 235
Przydatne linki i adresy e-mail / 239
Baza kontaktowa / 241
Plakaty informacyjne i zdjęcia / 242
Załączniki / 251