Aspekty bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

  • Cena netto: 33,33 zł 35,00 zł
Aspekty bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

rok wydania: 2015
ilość stron: 236
ISBN: 978-83-7814-388-8
oprawa: miękka

Opis
Monografia dotyczy podstawowych aspektów bezpieczeństwa. Zaprezentowano w niej bezpieczeństwo jako naukę, a problemy bezpieczeństwa narodowego w odniesieniu do teorii stosunków międzynarodowych. Szczegółowo omówiono warunki bezpieczeństwa narodowego i jego kryteria, zagrożenia bezpieczeństwa narodowego naszego kraju oraz system strategii rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej do 2030 roku.

Spis treści
Wykaz skrótów / 9
Wstęp / 13
1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa narodowego / 17
1.1.  Istota i określenie bezpieczeństwa / 17
1.2.  Wieloaspektowy charakter i stan bezpieczeństwa / 21
1.3. Relacje bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego / 25
2. Bezpieczeństwo jako dziedzina naukowa / 31
2.1. Przedmiot badań bezpieczeństwa / 31
2.2. Proces badań w zakresie bezpieczeństwa / 33
2.3.  Metodologia i metodyki badań w zakresie bezpieczeństwa / 33
2.3.1. Metody – sposoby podejścia w badaniu bezpieczeństwa / 35
2.3.2. Metody – sposoby działania w badaniu bezpieczeństwa / 40
3.  Bezpieczeństwo narodowe w teoriach stosunków międzynarodowych / 46
3.1.  Realizm / 46
3.2.  Liberalizm / 51
3.3.  Konstruktywizm / 55
3.4.  Teoria cykli hegemonicznych / 56
3.5.  Teoria równowagi sił i jej modele / 58
3.6.  Teoria racjonalnego wyboru / 61
3.7. Behawiorystyczne poglądy na przyczyny wojen / 62
4.  Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej / 64
4.1.  Uwarunkowania geopolityczne  /  64
4.2.  Uwarunkowania ideologiczno-polityczne / 70
4.3.  Uwarunkowania ekonomiczno-gospodarcze / 73
4.4.  Uwarunkowania prawno-instytucjonalne /  75
4.5.  Uwarunkowania militarne / 77
4.6. Uwarunkowania społeczne / 79
4.7.  Uwarunkowania informacyjne / 80
4.8.  Uwarunkowania ekologiczne / 81
4.9.  Inne uwarunkowania / 82
5. Kryteria bezpieczeństwa narodowego / 85
5.1. Siła / 85
5.2. Wielkość przestrzeni / 92
5.3. Wiarygodność / 94
5.4. Dostęp do najnowszych technologii / 95
5.5. Porządek międzynarodowy / 96
5.6. Stopień bezpieczeństwa kooperatywnego / 98
5.7. Skuteczność / 98
5.8. Stopień demokratyzacji bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego / 99
6.  Globalizacja a bezpieczeństwo narodowe / 101
6.1.  Powstanie i koncepcje globalizacji / 102
6.2. Główne wymiary i konsekwencje globalizacji / 105
6.3. Bezpieczeństwo narodowe a wyzwania globalizacji / 107
7.  Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego / 111
7.1. Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego / 111
7.2.  Charakterystyka zagrożeń bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego / 114
7.2.1. Zagrożenia geopolityczne / 114
7.2.2. Zagrożenia polityczne / 114
7.2.3. Zagrożenia globalizacyjne / 115
7.2.4. Zagrożenia militarne / 116
7.2.5. Zagrożenia ekonomiczne / 117
7.2.6. Zagrożenia społeczne / 118
7.2.7. Zagrożenia ekologiczne / 119
7.2.8. Zagrożenia terrorystyczne / 121
7.2.9. Zagrożenia informacyjne i teleinformatyczne, cyberterroryzm / 123
8.  Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej / 129
8.1. Zagrożenia geopolityczne / 131
8.2. Zagrożenia ekonomiczne i gospodarcze / 133
8.3. Zagrożenia energetyczne / 135
8.4. Zagrożenia naturalne, ekologiczne i biologiczne / 138
8.5. Zagrożenia systemów teleinformatycznych i cyberterroryzm / 139
8.6. Zagrożenia komunikacyjne / 142
8.7. Transnarodowa przestępczość zorganizowana / 144
8.8.  Terroryzm / 144
8.9. Zagrożenia społeczne i demograficzne / 145
8.10. Inne zagrożenia / 146
8.10.1. Zagrożenia chemiczne / 147
8.10.2. Zagrożenia radiacyjne / 147
8.10.3. Zagrożenia pożarowe / 149
8.10.4. Zagrożenia urządzeń technicznych / 149
8.11. Systemy monitorowania zagrożeń Rzeczypospolitej Polskiej / 150
9. Bezpieczeństwo militarne Rzeczypospolitej Polskiej / 152
9.1.  Określenie i wartości bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej / 152
9.2. Organizacja bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej / 156
9.3. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej / 160
9.4. Organizacje międzynarodowe i sojusze militarne Rzeczypospolitej Polskiej / 164
9.5.  Bezpieczeństwo militarne a potencjał gospodarczo-finansowy  Rzeczypospolitej Polskiej / 166
10.  Polityka, doktryny i strategie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej / 169
10.1. Podstawowe określenia / 169
10.2. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej / 176
10.3. Polityczno-Strategiczna Doktryna Obronna Rzeczypospolitej Polskiej / 185
10.4. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030 / 186
10.5. Strategia Rozwoju Kraju 2020 / 190
10.6.1.  Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 / 194
10.6.2.  Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska” / 199
10.6.3. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 / 201
10.6.4.  Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) / 204
10.6.5.  Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 roku / 205
10.6.6. Strategia Sprawne Państwo 2020 / 207
10.6.7. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 / 209
10.6.8.  Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie / 210
10.6.9.  Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012–2020 / 213
10.7. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 / 215
Zakończenie / 220
Literatura / 222
Załączniki / 227
Skorowidz / 235
Tabela 5.1. Charakterystyka podstawowych czynników matrycy strategicznej / 90
Tabela 5.2. Wartościowanie wskaźników w obrębie różnych grup państw / 91
Tabela 5.3.  Porównanie  wskaźników USA ze wskaźnikami Rosji – matryca strategiczna / 92
Rys. 5.1. Porównanie wskaźników USA ze wskaźnikami Rosji – matryca strategiczna / 92
Rys. 10.1. Układ dokumentów strategicznych rozwoju kraju / 175
Rys. 10.2.  Miejsce  Strategii  Bezpieczeństwa Narodowego RP w systemie strategii Rzeczypospolitej Polskiej / 178
Rys. 10.3.  Związek Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 z innymi zintegrowanymi strategiami rozwoju / 195