Zagrożenia informacji w cyberprzestrzeni, cyberterroryzm

  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

Zagrożenia informacji w cyberprzestrzeni, cyberterroryzm

rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-7814-648-3

Opis
Informacja jest strategicznym i biznesowym zasobem państwa i organizacji – dobrem i osiągnięciem, gwarantem postępu i rozwoju, ale niestety poza dobrem niesie ze sobą różnorodne zagrożenia. Powodem zdobywania i upowszechniania wiedzy na temat zagrożeń jest potrzeba budowy nowoczesnych metod, sposobów i narzędzi przeciwdziałających zagrożeniom i destrukcyjnemu oddziaływaniu na informację i systemy teleinformatyczne. Naprzeciw takim potrzebom wychodzi niniejsza książka. Jest ona próbą prezentacji zagrożeń informacji w cyberprzestrzeni, na jakie są narażone obecnie państwa, różne organizacje i obywatele. Jest próbą systemowego ujęcia i prezentacji narzędzi, form i rodzajów ataków na informację i zasoby teleinformatyczne, przestępstw popełnianych w cyberprztsrzeni, po najniebezpieczniejsze z nich, jakimi są cyberterroryzm i wojna w cyberprzestrzeni. Są to zagrożenia realne, obecnie występujące i z dnia na dzień narastające.

Spis treści
Wykaz skrótów / 7
Wstęp / 13
1. Bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych / 17
1.1. Rola i znaczenie informacji w społeczeństwie informacyjnym / 17
1.1.1. Określenie informacji i jej bezpieczeństwa / 18
1.1.2. Zarządzanie wiedzą a bezpieczeństwo informacji / 21
1.2. Bezpieczeństwo informacji w cyberprzestrzeni, podstawowe określenia / 24
1.3. Bezpieczeństwo informacji w chmurze obliczeniowej / 28
2. Zagrożenia informacji w cyberprzestrzeni / 34
2.1. Identyfi kacja i klasyfi kacja zagrożeń informacji w cyberprzestrzeni / 35
2.2. Oprogramowanie złośliwe / 39
2.2.1. Wirusy / 39
2.2.2. Robaki sieciowe / 46
2.2.3. Konie trojańskie / 53
2.2.4. Dialery / 55
2.2.5. Botnety / 55
2.2.6. Spam i fałszywki / 56
2.2.7. Objawy oprogramowania szkodliwego i profi laktyka przeciwdziałania / 57
2.3. Cyberprzestępstwa / 59
2.4. Kategorie przestępstw w cyberprzestrzeni / 61
2.5. Stan zagrożeń i incydentów w cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej / 74
2.6. Wnioski i uogólnienia zagrożeń bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych / 78
3. Cyberterroryzm szczególnym zagrożeniem informacji współczesnej cywilizacji / 81
3.1. Rola i znaczenie cyberterroryzmu / 81
3.1.1. Określenia i istota cyberterroryzmu / 81
3.1.2. Znaczenie cyberterroryzmu we współczesnym świecie / 83
3.2. Cele i obiekty ataków cyberterrorystycznych / 84
3.3. Formy i metody ataków / 91
3.3.1. Ataki blokujące / 91
3.3.2. Ataki podszywania się i oszustwa / 98
3.3.3. Ataki z elementami inżynierii społecznej / 102
3.3.4. Ataki kryptograficzne / 105
3.3.5. Inne formy ataków / 108
3.3.6. Oprogramowanie wspierające i ułatwiające przeprowadzenie ataku / 111
3.4.  Scenariusz ataków w cyberprzestrzeni / 112
3.5. Przykłady cyberataków / 116
4. Wojna informacyjna / 125
4.1. Określenie i znaczenie wojny informacyjnej / 126
4.2. Elementy wojny informacyjnej / 128
4.3. Współczesne zagrożenia wojny informacyjnej / 129
4.4. Przykład wojny informacyjnej / 131
5. Podstawowe metody i zasady ochrony informacji w cyberprzestrzeni / 137
5.1. Metody administracyjno-organizacyjne / 138
5.2. Metody techniczne / 140
5.3. Metody fizyczne / 148
Zakończenie / 150
Literatura / 152
Wykaz tablic i rysunków / 156
Skorowidz / 157