Wybrane zagadnienia prawa karnego skarbowego

  • Dodaj recenzję:
  • 1830
  • Producent: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: Janusz Bryk, Agnieszka Choromańska, Anna Kalisz, Sławomir Miszkiewicz, Dorota Mocarska, Monika Porwisz, Agnieszka Sadło-Nowak, Anna Świerczewska-Gąsiorowska
  • Cena netto: 46,67 zł 49,00 zł
Wybrane zagadnienia prawa karnego skarbowego

Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7462-403-9
Liczba stron: 320
Format: B5
Oprawa: twarda
Wydanie: I


Spis treści

Wstęp / 7

Wykaz skrótów / 9

Janusz Bryk
Przestępstwa skarbowe / 11
1. Definicja przestępstwa skarbowego / 11
2. Środki reakcji prawnej za przestępstwa skarbowe / 15
3. Czas i miejsce popełnienia przestępstwa skarbowego / 19
4. Instytucja błędu / 24

Sławomir Miszkiewicz
Wykroczenia skarbowe / 27
1. Uwagi wstępne / 27
2. Należność publicznoprawna, minimalne wynagrodzenie za pracę / 29
3. Czas i miejsce popełnienia wykroczenia / 31
4. Elementy struktury wykroczenia skarbowego / 33
5. Ustawowe znamiona wykroczenia skarbowego / 33
6. Formy stadialne wykroczenia skarbowego /37
7. Formy zjawiskowe wykroczenia skarbowego / 38
8. Zbieg wykroczeń w kodeksie karnym skarbowym / 40
9. Zbieg przepisów w kodeksie wykroczeń / 43
10. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną za wykroczenia /46
11. Kary i środki karne za wykroczenia skarbowe / 48
12. Przedawnienie wykroczenia skarbowego / 53

Anna Kalisz
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji / 55
1. Nieujawnienie przedmiotu opodatkowania (art. 54 k.k.s.) / 57
2. Firmanctwo (art. 55 k.k.s.) / 60
3. Oszustwo podatkowe (art. 56 k.k.s.) / 62
4. Nieprowadzenie księgi (art. 60 k.k.s.) / 65
5. Księgi nierzetelne lub wadliwe (art. 61 k.k.s.) / 69
6. Niewystawienie faktury albo rachunku (art. 62 k.k.s.) / 71
7. Obrót bez znaków akcyzy (art. 63 k.k.s.) /74
8. Paserstwo akcyzowe (art. 65 k.k.s.) / 81
9. Fałszowanie znaków akcyzy (art. 67 k.k.s.) / 83
10. Narażenie znaków akcyzy na niebezpieczeństwo (art. 71 k.k.s.) / 85
11. Bezpodstawny zwrot podatku (art. 76 k.k.s.) / 87
12. Nienależny zwrot wydatków (art. 76a k.k.s.) / 91
13. Niewpłacenie pobranego podatku (art. 77 k.k.s.) / 93
14. Niepobranie podatku (art. 78 k.k.s.) / 96
15. Zaniedbanie informacji podatkowej (art. 80 k.k.s.) / 99

Anna Świerczewska-Gąsiorowska
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami / 107
1. Wyłudzenie pozwolenia celnego (art. 85 k.k.s.) / 108
2. Przemyt celny (art. 86 k.k.s.) / 110
3. Oszustwo celne (art. 87 k.k.s.) / 113
4. Naruszenie procedury odprawy czasowej (art. 88 k.k.s.) / 116
5. Zmiana przeznaczenia towaru (art. 89 k.k.s.) / 118
6. Usunięcie towaru spod dozoru celnego (art. 90 k.k.s.) / 120
7. Paserstwo celne (art. 91 k.k.s.) / 122
8. Oszustwo celne (art. 92 k.k.s.) / 124
9. Utrudnianie dozoru celnego (art. 94 k.k.s.) / 127

Agnieszka Sadło-Nowak
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu / 131
1. Wyłudzenie zezwolenia dewizowego (art. 97 k.k.s.) / 131
2. Nielegalny transfer środków płatniczych do kraju trzeciego(art. 100 k.k.s.) / 137
3. Ograniczenia nierezydenta w obrocie dewizowym (art. 101 k.k.s.) / 139
4. Ograniczenia rezydenta w nabywaniu (art. 102 k.k.s.) / 142
5. Ograniczenia rezydenta w zbywaniu (art. 103 k.k.s.) / 144
6. Rachunki bankowe rezydenta za granicą (art. 104 k.k.s.) / 146
7. Nielegalne rozliczenia pieniężne (art. 106c k.k.s.) / 148
8. Nielegalna działalność kantorowa (art. 106d k.k.s.) / 151
9. Nieudzielanie wyjaśnień podczas kontroli dewizowej (art. 106e k.k.s.) / 153
10. Nieprzedstawienie przywożonych lub wywożonych wartości (art. 106h k.k.s.) / 154
11. Pominięcie pośrednictwa banku (art. 106j k.k.s.) / 155
12. Nieprzechowywanie dokumentów (art. 106k k.k.s.) / 157
13. Naruszenie obowiązku informacyjnego wobec NBP (art. 106l k.k.s.) / 158
14. Naruszenie obowiązku nadzoru w sprawach dewizowych(art. 106ł k.k.s.) / 159

Dorota Mocarska
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych / 161
1. Nielegalne gry losowe (art. 107 k.k.s.) / 161
2. Organizowanie gier bez zabezpieczeń (art. 107a k.k.s.) / 166
3. Niszczenie dowodów udziału w loteriach (art. 107b k.k.s.) / 168
4. Niezawiadomienie o zniszczeniach urządzeń do gier (art. 107c k.k.s.) / 170
5. Nielegalne gry fantowe (art. 108 k.k.s.) / 171
6. Uczestnictwo w nielegalnych grach i zakładach (art. 109 k.k.s.) / 173
7. Nielegalna sprzedaż losów (art. 110 k.k.s.) / 174
8. Nielegalna reklama gier lub zakładów (art. 110a k.k.s.) / 175
9. Udział w grze losowej osoby, która nie ukończyła 18 lat (art. 110b k.k.s.) / 179

Agnieszka Choromańska, Monika Porwisz
Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe / 183
1. Zagadnienia wstępne / 183
2. Cele postępowania karnego skarbowego / 186
3. Naczelne zasady postępowania karnoskarbowego / 186
4. Tryby postępowania w sprawach o przestępstwai wykroczenia skarbowe / 194
5. Postępowanie w stosunku do nieobecnych / 199
6. Postępowanie mandatowe / 201
7. Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności / 204
8. Organy postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe / 209
9. Pozostali uczestnicy procesowi i ich uprawnienia / 221
10. Postępowanie przygotowawcze w sprawach o przestępstwai wykroczenia
skarbowe / 235
11. Postępowanie przed sądem I instancji / 255
12. Postępowanie odwoławcze / 260

Załącznik 1. Wzory wybranych druków procesowych / 269
Załącznik 2. Zmiany proceduralne w k.k.s. / 303

Literatura / 317


Wstęp

Opracowanie, które oddajemy do użytku czytelników stanowi podręcznik do nauki prawa karnego skarbowego. Zaprezentowano w nim zagadnienia odpowiedzialności za delikty karnoskarbowe, ustawowe znamiona wybranych typów przestępstw i  wykroczeń skarbowych oraz unormowania w zakresie procedury karnoskarbowej.
Adresatami podręcznika są przede wszystkim studenci zarówno studiów administracyjnych, jak i tych z kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Może być on wy-korzystany również przez kandydatów na aplikacje prawnicze oraz osoby zajmujące się w praktyce problematyką prawa karnego skarbowego.
Podstawowym celem opracowania jest usystematyzowanie wiedzy z dziedziny prawa karnego skarbowego oraz pomoc w skutecznym przygotowaniu się do zajęć dydaktycznych i egzaminu.
Podręcznik zawiera analizę przepisów kodeksu karnego skarbowego, recypowanych przepisów kodeksu karnego i kodeksu postępowania karanego oraz przepisów ustaw szczególnych. Prezentowana publikacja opiera się na dotychczasowym dorobku nauki prawa karnego skarbowego, powstałej na gruncie kodeksu karnego skarbowego z 1999 roku. Poszczególne problemy teoretyczne przedstawiono w zakresie, którego znajomość jest niezbędna dla studentów uczestniczących w wykładzie prawa karnego skarbowego. Wykorzystano również orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych. Część podręcznika dotycząca postępowania w  sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe wzbogacona została o wzory pism procesowych. Dodatkowym walorem pracy jest wskazanie na wzajemne związki i zależności zachodzące pomiędzy przepisami kodeksu karnego skarbowego i kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego. Poddając analizie przepisy kodeksu karnego skarbowego wielokrotnie podkreślano swoistość i odrębność instytucjonalną w stosunku do kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego.
Oddając to opracowanie w ręce studentów, wyrażamy nadzieję, że okaże się ono przydatne w interpretacji poszczególnych przepisów kodeksu karnego skarbowego.

Autorzy