Wybrane zagadnienia prawa karnego procesowego

  • Dodaj recenzję:
  • 1827
  • Producent: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: Agnieszka Choromańska, Monika Porwisz
  • Cena netto: 53,33 zł 56,00 zł
Wybrane zagadnienia prawa karnego procesowego

Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7462-451-0
Liczba stron: 396
Format: B5
Oprawa: twarda
Wydanie: I


Spis treści

Wstęp / 7

Wykaz skrótów / 9

1. Zagadnienia wstępne / 11

2. Naczelne zasady procesowe / 15
2.1. Systematyka zasad procesowych i ich charakterystyka / 15
2.1.1. Zasada prawdy materialnej — art. 2 § 2 k.p.k. / 15
2.1.2. Zasada obiektywizmu — art. 4 k.p.k. / 17
2.1.3. Zasada domniemania niewinności — art. 5 § 1 k.p.k. / 18
2.1.4. Zasada in dubio pro reo — art. 5 § 2 k.p.k. / 19
2.1.5. Zasada prawa do obrony — art. 6 k.p.k. / 20
2.1.6. Zasada swobodnej oceny dowodów — art. 7 k.p.k. / 21
2.1.7. Zasada ścigania z urzędu — art. 9 k.p.k. / 22
2.1.8. Zasada legalizmu — art. 10 k.p.k. / 24
2.1.9. Zasada oportunizmu (celowości) — art. 11 k.p.k. / 25
2.1.10. Zasada skargowości — art. 14 k.p.k. / 26
2.1.11. Zasada jawności — art. 355 k.p.k. / 27
2.1.12. Zasada kontradyktoryjności (sporności) / 28
2.1.13. Zasada ustności — art. 365 k.p.k. / 29
2.1.14. Zasada bezpośredniości — nieskodyfikowana / 29
2.1.15. Zasada informacji prawnej — art. 16 k.p.k. / 31

3. Przesłanki procesowe / 33
3.1. Charakterystyka poszczególnych przesłanek procesowych / 37
3.1.1. Art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k. / 37
3.1.2. Art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. / 38
3.1.3. Art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k. / 42
3.1.4. Art. 17 § 1 pkt 4 k.p.k. / 44
3.1.5. Art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k. / 45
3.1.6. Art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. / 45
3.1.7. Art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. / 46
3.1.8. Art. 17 § 1 pkt 8 k.p.k. / 48
3.1.9. Art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. / 49
3.1.10. Art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k. / 51
3.1.11. Art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k.  / 54
3.2. Zbieg negatywnych przesłanek procesowych / 54


4. Stadia procesu karnego / 57

5. Tryby inicjowania procesu karnego / 59

6. Cele procesu karnego  / 63

7. Uczestnicy procesu karnego / 67
7.1. Organy procesowe / 71
7.2. Strony procesowe /73
7.2.1. Pokrzywdzony jako strona / 77
7.2.2. Podejrzany (oskarżony) / 83
7.2.3. Oskarżyciel publiczny / 87
7.2.4. Oskarżyciel posiłkowy / 90
7.2.5. Oskarżyciel prywatny / 91
7.3. Przedstawiciele procesowi stron / 92
7.3.1. Przedstawiciel ustawowy / 93
7.3.2. Obrońca /  94
7.3.3. Pełnomocnik / 96
7.4. Rzecznicy interesu społecznego / 97
7.5. Osobowe źródła dowodowe / 99
7.5.1. Świadek / 99
7.5.2. Biegły / 104
7.6. Pomocnicy organów procesowych / 109
7.7. Instrumenty dyscyplinowania uczestników postępowania karnego / 110

8. Czynności poprzedzające formalne wszczęcie postępowania przygotowawczego / 117
8.1. Czynności sprawdzające / 127
8.2. Czynności niecierpiące zwłoki / 131
8.3. Dopuszczalność reasumpcji postanowienia o wszczęciu postępowania przygotowawczego / 136

9. Formy postępowania przygotowawczego / 141
9.1. Śledztwo / 141
9.2. Dochodzenie / 146

10. Wykorzystanie wybranych dowodów w procesie karnym / 151
10.1. Zagadnienia ogólne / 151
10.2. Zakazy dowodowe w procesie karnym / 154
10.3. Karnoprocesowe uwarunkowania instytucji świadka anonimowego / 157
10.3.1. Przesłanki /158
10.3.2. Wyłączenia podmiotowe / 161
10.4. Założenia ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka / 174
10.5. Karnoprocesowe uwarunkowania instytucji świadka koronnego / 180
10.6. Mały świadek koronny / 190
10.6.1. Zakres przedmiotowy / 190
10.6.2. Zakres podmiotowy / 190
10.6.3. Przesłanki stosowania / 191
10.7. Śledztwo dziennikarskie / 192
10.7.1. Prowokacja dziennikarska / 194
10.7.2. Granice śledztwa dziennikarskiego / 195
10.7.3. Tajemnica dziennikarska  / 196

11. Wybrane aspekty stosowania środków przymusu procesowego / 199
11.1. Zatrzymanie osoby / 201
11.1.1. Ustawa Kodeks postępowania karnego / 201
11.1.2. Ustawa Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia / 209
11.1.3. Ustawa o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi / 210
11.1.4. Ustawa o Policji / 217
11.1.5. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich / 217
11.1.6. Ustawa o cudzoziemcach / 222
11.1.7. Wytyczne nr 3 komendanta głównego Policji w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych / 223
11.1.8. Inne przepisy regulujące problematykę postępowania z osobami
zatrzymanymi
/ 224
11.2. Istota i rodzaje środków zapobiegawczych / 226
11.2.1. Warunki materialne stosowania środków zapobiegawczych / 227
11.2.2. Warunki formalne stosowania środków zapobiegawczych / 228
11.2.3. Uchylenie lub zmiana środka zapobiegawczego / 229
11.2.4. Tymczasowe aresztowanie / 230
11.2.5. Poręczenie (art. 266–274 k.p.k.) / 234
11.2.6. Dozór (art. 275 k.p.k.) / 237
11.2.7. Opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie
z pokrzywdzonym (art. 275a k.p.k.)
/ 239
11.2.8. Zawieszenie w czynnościach służbowych (art. 276 k.p.k.) / 240
11.2.9. Zakaz opuszczania kraju (art. 277 k.p.k.) / 241
11.2.10. Inne środki przymusu / 243

12. Konsensualizm procesowy / 249
12.1. Mediacja / 249
12.1.1. Wyłączenie mediatora (art. 23a § 3 k.p.k.) / 253
12.1.2. Zakres i warunki udostępniania akt sprawy instytucjom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego / 253
12.1.3. Zasady prowadzenia mediacji / 254
12.1.4. Sposób prowadzenia mediacji przez mediatora / 255
12.1.5. Charakter ugody mediacyjnej / 257
12.1.6. Umorzenie postępowania na wniosek pokrzywdzonego (art. 59a k.k.) / 258
12.2. Skazanie bez rozprawy / 260
12.3. Skazanie bez przeprowadzenia postępowania dowodowego / 264

13. Nadzór nad postępowaniem przygotowawczym / 269
13.1. Nadzór prokuratora / 269
13.2. Sąd w postępowaniu przygotowawczym / 279

14. Wybrane aspekty postępowań szczególnych / 283
14.1. Postępowanie przyspieszone / 285
14.1.1. Zakres czynności procesowych w postępowaniu przyspieszonym / 290
14.1.2. Rozpoznanie sprawy przez sąd w postępowaniu przyspieszonym / 294
14.2. Postępowanie nakazowe / 295
14.3. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego / 298

Zakończenie / 305