Współczesne problemy wykroczeń

  • Dodaj recenzję:
  • 1831
  • Producent: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: red.: Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak
  • Cena netto: 42,86 zł 45,00 zł
Współczesne problemy wykroczeń

Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-7462-370-4
Liczba stron: 464
Format: B5
Oprawa: twarda
Wydanie: I


Spis treści

Wstęp / 7

dr Justyna Karaźniewicz
Instytucje służące uproszczeniu postępowania w sprawach o wykroczenia w świetle obowiązującego prawa i projektowanych zmian Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia / 9

dr Agnieszka Sadło-Nowak
Postępowanie nakazowe w sprawach o wykroczenia / 27

Agnieszka Choromańska
Wprowadzenie mediacji do postępowania w sprawach o wykroczenia — rewolucja czy ewolucja? / 37

Monika Porwisz
Postępowanie w sprawach o wykroczenia a postępowanie karne — analiza porównawcza / 57

dr Marcin Wielec
Konieczność zagwarantowania uprawnień obrońcy na etapie prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach owykroczenia / 79

dr Marta Kowalczyk-Ludzia
Kilka uwag o niesłusznych zatrzymaniach osób podejrzewanych o popełnienie czynu zabronionego / 91

dr Ireneusz Kobus
Zatrzymanie osoby przez Policję w sprawie owykroczenie / 107

podinsp. Violetta Grudzień
Uchylanie prawomocnych mandatów karnych na podstawie art. 101 § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w świetle teorii i orzecznictwa a praktyka wybranych sądów województwa śląskiego / 117

Wioleta Jasińska
Błędy w postępowaniu mandatowym — na podstawieprzeprowadzonych postępowań kontrolnych w jednostkach Policji garnizonu śląskiego / 127

Mirosław Sobieszuk, Sebastian Dunaj
Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Ewolucja katalogu wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej mogą nakładać grzywny
w drodze mandatów karnych
/153

Grzegorz Kachel
Odpowiedzialność posiadacza broni palnej i amunicji jako sprawcy wybranych wykroczeń / 169

dr Robert Dziembowski
Zakłócanie porządku i spokoju publicznego w teorii i praktyce / 183

dr Krystyna Szczechowicz
Żebractwo — społeczne i prawne aspekty / 191

Anna Mocarska-Gierach
Spekulacja biletami wstępu w związku z turniejem finałowym Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 / 207

Anna Kalisz
Najważniejsze zmiany w materialnym prawie wykroczeń na przełomie 2011 i 2012 roku —podsumowanie / 215

dr Dorota Mocarska
Reakcja Policji na czyny przepołowione w świetle projektowanych zmian
legislacyjnych
/ 243

Anna Świerczewska-Gąsiorowska
Mienie jako przedmiot ochrony — w aspekcie wybranych wykroczeń / 253

Monika Dzimińska-Mosio, Grażyna Konikiewicz
Realizacja administracyjnego obowiązku meldunkowego obywateli polskich — stan obecny i perspektywy / 261

dr Aleksandra Nowak
Uwagi na temat humanitarnej ochrony zwierząt / 281

dr Wojciech Gliniecki
Celowość ścigania wykroczeń w sprawach związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków / 293

prof. zw. dr hab. Feliks Prusak
Koordynacja ścigania wykroczeń przez poszczególne organy policji
administracyjnej
/ 317

dr hab. Izabela Nowicka, Agnieszka Wołoszko
Wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialności „dziecka” na gruncie przepisów prawa wykroczeń i prawacywilnego / 327

dr Jarosław Szczechowicz
Odpowiedzialność materialna rodziców za szkody wyrządzone przez nieletniego sprawcę wykroczenia / 343

Kornelia Stępień
Odpowiedzialność za wykroczenia w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i Kodeksu wykroczeńw kontekście występujących
trudności interpretacyjnych w zakresie defi nicji ustawowych / 351

Małgorzata Andrzejczak-Świątek
Prawa dziecka — sprawcy wykroczenia w świetle standardów Konwencji o prawach dziecka (uwagi na tle stanowiska Komitetu Praw Dziecka ONZ) / 361

Maria Górska
Zakres odpowiedzialności za wykroczenia popełniane przez nieletnich / 371

dr Joanna Stopińska, Anna Chodorowska
Reakcja urzędu skarbowego na wykroczenie skarbowe / 381

dr Ewa Płocha
Uprawnienia Policji w zakresie ścigania wykroczenia skarbowego przemytu / 397

Nikodem Muszyński
Współpraca Policji i innych organów w zakresie ścigania wykroczeń skarbowych / 409

dr Piotr Łuka
Reakcja na wykroczenie w kontekście kształtowania bezpiecznej przestrzeni / 421

dr Cezary Tatarczuk
Pobłażliwość policjantów wobec ujawnianych wykroczeń i ich sprawców. Kilka uwag nad szkodliwością braku odpowiedniej reakcji funkcjonariuszy na czyny kształtujące poczucie bezpieczeństwa obywateli i ich szacunek dla praworządności / 433

dr Janusz Gierszewski
Reakcja Policji na wykroczenie — istotny element porządku publicznego czy realizacja służebnej roli wobec społeczeństwa? / 447