Współczesne problemy prawa. Tom 2. Nadużycia prawa

  • Dodaj recenzję:
  • 1886
  • Producent: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: red. nauk.: Izabela Nowicka, Dorota Mocarska
  • Cena netto: 41,90 zł 49,00 zł 44,00 zł
Współczesne problemy prawa. Tom 2. Nadużycia prawa

rok wydania: 2016, wydanie pierwsze
ilość stron: 302
ISBN: 978-83-7462-550-0
e-ISBN: 978-83-7462-551-7
format: B5
oprawa: twarda

Spis treści

Izabela Nowicka, Dorota Mocarska: Wstęp / Introduction

Tomasz R. Aleksandrowicz: Agresja w cyberprzestrzeni. Problematyka art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Uwagi de lege lata i de lege ferenda / Agresssion in the Cyberspace. The Problem of art. 51 of the Charter of the United Nations. Some remarks de lege lata and de lege ferenda

Ewa M. Guzik-Makaruk, Paulina Pawluczuk: Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia, wolności seksualnej innych osób - z dwuletniej perspektywy swego obowiązywania / The Act of 22 November 2013 on the procedures related to people with mental disorders posing threat to other people?s life, health or sexual freedom, in light of 2 years of its validity

Jarosław Dobkowski: Droit public et politique administrative en Pologne / Public law and administrative policy in Poland

Ewa M. Guzik-Makaruk, Patryk Theuss: Przestępstwo paserstwa w polskim i niemieckim prawie karnym / The crime of handling stolen goods in Polish and German criminal law

Małgorzata Andrzejczak-Świątek: Problem naruszeń praw człowieka przez Policję w kontekście implementacji wyroków należących do tzw. grupy Velikova przez Bułgarię / The problem of violation of human rights by police law enforcement in the context of implementation of judgements from the Velikova group against Bulgaria

Paweł Łabuz, Mariusz Michalski: Funkcja dowodowa kontroli operacyjnej w postępowaniu karnym / Evidence function of the operational inspection in criminal proceedings

Janusz Bryk: Prawnokarna problematyka przestępstwa groźby karalnej / Criminal Law issues a crime punishable threats

Dorota Mocarska: Przyjęcie korzyści majątkowej przez funkcjonariusza Policji jako rodzaj nadużycia władzy. Studium przypadku / Adoption of financial benefits by a police officer as a kind of abuse of power. Case study

Aleksandra Nowak: Nadużycie prawa - krytyczne uwagi dotyczące karania za posiadanie narkotyków / Abuse of the law - critical comments regarding punishment for drug possession

Monika Porwisz: Gwarancje procesowe dla oskarżonego służące eliminowaniu nadużyć w zakresie stosowania tymczasowego aresztowania / Procedural guarantees for the accused in the purpose of elimination abuses in the remand in custody

Agnieszka Sadło-Nowak: Charakter prawny czynności wyjaśniających prowadzonych przez Policję / The legal natur of eksplanatory actions carried out by the Police

Tomasz Safjański: Podstawy prawne funkcjonowania Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej Interpol - problemy węzłowe / The legal basis for the functioning of the International Criminal Police Organization Interpol - crucial problems

Kornelia Stępień: Uwarunkowania zachowań bezprawnych nieletnich dziewcząt w perspektywie badań przeprowadzonych wśród wychowanek zakładów poprawczych / Determinants of behavior illegal underage girls in the perspective of the research carried out among graduate correctional facilities

Agnieszka Choromańska: Ekonomizacja czynności dochodzeniowo­-śledczych - nadużycie czy niezbędna konieczność? Refleksje na tle uwarunkowań systemowych / Economization of investigative actions - abuse, or essential necessity? Reflections in the light selected systemic factors

Monika Dzimińska-Mosio: Ważny interes służby jako przesłanka zwolnienia funkcjonariusza Policji / Important interests of duty as a condition of expelling from active service

Irena Malinowska, Grażyna Konikiewicz: Zaginięcia ludzi jako przestrzeń patologii społecznej - wybrane zagadnienia współpracy Policji z instytucjami i organizacjami / Disappearance people social pathology as a space - selected Police of cooperation issues with the institutions and organisations

Krzysztof Jóźwicki: Przestępcze nadużycia władzy przez policjantów w związku z przesłuchaniem osobowych źródeł dowodowych w postępowaniu karnym / Criminal abuse of Police powers with specific regard to interviewing of the personal sources of evidence

Anna Kalisz: Nadużycie dziennikarskiego prawa do krytyki z perspektywy doktryny i judykatury / Abuse of journalistic right to criticize from the perspective of doctrine and judiciary

Ewa Duda: "Silne wzburzenie usprawiedliwione okolicznościami" jako nieostre pojęcie stanowiące ryzyko nadużycia w prawie - orzecznictwo / "Strong agitation justified by circumstances" as the blunt notion constituting the risk of abusing in the law - jurisdiction