Ustawy polskiej policji (1791-2011). Źródła z komentarzem. Wydanie II poprawione i uzupełnione

  • Dodaj recenzję:
  • 1783
  • Producent: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: Piotr Majer

Ustawy polskiej policji (1791-2011). Źródła z komentarzem. Wydanie II poprawione i uzupełnione

Spis treści
Przedmowa do wydania II / 9
Wstęp / 11

I Rzeczpospolita / 15

Teksty aktów normatywnych W schyłkowym okresie bytu państwowego
Ustawa o Komisji Policji z dnia 24 czerwca 1791 r.  / 26
Ustawa o Komisji Policji (Sejmu Grodzieńskiego, oblatowana w Grodnie 23 listopada 1793 r.)  / 41

Insurekcja Kościuszkowska
Postanowienie Rady Zastępczej Tymczasowej z 19 kwietnia 1794 r. — „Zniszczenie magistratur i sądownictwa” / 53
Postanowienie Rady Zastępczej Tymczasowej z 27 kwietnia 1794 r. — ustanowienie Dyrekcji wykonawczej Departamentu Policji / 53
Utworzenie Rady Najwyższej Narodowej 28 maja 1794 r. (w wyjątkach dotyczących powinności Wydziałów Porządku oraz Bezpieczeństwa) / 54
Postanowienie  Rady  Najwyższej  Narodowej  z  3  czerwca  1794  r.  — uzbrojenie  miasta  Warszawy.  Obowiązki  komendantów  w  czasie  spo-
kojności i alarmu / 54
Postanowienie Rady Najwyższej Narodowej z 30 czerwca 1794 r. — potwierdzenie etatu korpusu milicyi policyjnej z głów 400 składać się ma-
jącego / 60

Księstwo Warszawskie
Dekret o organizacji ministerstw — z 7 marca 1808 r. (w wyjątkach dotyczących ministrów policji oraz spraw wewnętrznych) / 61
Dekret  o  powołaniu  komisarzy  policyjnych  w  Księstwie  Warszawskim — z 7 marca 1809 r. / 67
Dekret  w  sprawie  tymczasowego  funkcjonowania  w  Warszawie  niezależnie od nowoutworzonej administracji policyjnej miasta, dotychczasowej administracji municypalnej — z 28 czerwca 1809 r.  / 70
Dekret  o  organizacji  Gwardii  Narodowej  w  Księstwie  Warszawskim — z 10 kwietnia 1811 r. / 70

Królestwo Polskie
Postanowienie  namiestnika  z  10  lutego  1816  r.  urządzające  w  mieście stołecznym Warszawie, skład urzędu municypalnego, oraz przepisujące postępowanie  i  wskazujące  fundusze  dla  tegoż  urzędu  municypalnego  (w wyjątkach dotyczących policji) / 79
Postanowienie   namiestnika   o   organizacji   władz   administracyjnych w  Królestwie  Polskim  —  30  września  1816  r.,  jako  dzień  ogłoszenia (w wyjątkach dotyczących policji)  / 80
Dekret o organizacji Żandarmerii w Królestwie Polskim — 30 listopada 1816 r., jako dzień ogłoszenia  / 81

Wolne Miasto Kraków
Konstytucja  Wolnego  Miasta  Krakowa  z  3  maja  1815  r.  (w  wyjątkach dotyczących policji)  / 84
Urządzenie Milicyi pieszey i konney czyli Żandarmeryi w mieście Krakowie i jego okręgu — z 26 lipca 1816 r. / 84
Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu z 15 lipca/11 września 1818 r. (w wyjątkach dotyczących policji)  / 90
Ustanowienie i urządzenie Dyrekcji Policji w Wolnym Mieście Krakowie — z 13 lipca 1827 r.  / 91
Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu z 29 lipca 1833 r(w wyjątkach dotyczących policji) / 101

Powstanie Listopadowe
Postanowienie Rady Administracyjnej z 2 grudnia 1830 r. o utworzeniu Straży Bezpieczeństwa w miastach i Gwardii Narodowej / 101
Postanowienie Rady Administracyjnej z 3 grudnia 1830 r. o straży bezpieczeństwa po wsiach / 103
Postanowienie Rządu Tymczasowego z 6 grudnia 1830 r. o straży bezpieczeństwa  / 104

Powstanie Styczniowe
Dekret Rządu Narodowego — z 8 czerwca 1863 r., powołujący Straże Bezpieczeństwa / 106
Instrukcja  dla  Policji  Narodowej  —  z  26  czerwca  1863  r.  (stanowiąca część ustawy Rządu Narodowego o organizacji miasta stołecznego Warszawy) / 107
Okólnik Rządu Narodowego — z 13 sierpnia 1863 r., o przemianowaniu Żandarmerii Warszawskiej na Straż Narodową / 112

II Rzeczpospolita / 113

Teksty aktów normatywnych
Kształtowanie Policji Państwowej; organizacyjno-rzeczowe / 119
Przepisy z dnia 5 grudnia 1918 r. o organizacji Milicji Ludowej  / 119
Dekret z dnia 9 stycznia 1919 r. o organizacji policji komunalnej / 120
Dekret  z  dnia  7  lutego  1919  r.  w  przedmiocie  uzupełnienia  przepisów organizacji Milicji Ludowej / 122
Ustawa z dnia 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej / 123
Rozporządzenie  Prezydenta  Rzeczypospolitej  z  dnia  6  marca  1928 r. o Policji Państwowej  / 129
Kształtowanie Policji Państwowej; organizacyjno-terytorialne / 156

Galicja
Rozporządzenie  wykonawcze  Ministra  Spraw  Wojskowych  i  Ministra  
Spraw Wewnętrznych z 12 XI 1919 r. w przedmiocie wcielenia żandar-
merii krajowej i policji wojskowej na obszarze byłej Galicji do Policji Pań-
stwowej na zasadzie art. 3-go przepisów przejściowych do ustawy o Policji
Państwowej z dnia 24-go lipca 1919 r. (Dz.Praw Nr 61, poz. 363)  / 156
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 września 1921 r.
w przedmiocie likwidacji „Komendy Policji Państwowej dla b. Galicji” / 159
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie utworzenia  Komend  Okręgowych  Policji  Państwowej  dla  województw: lwowskiego, krakowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego / 159

Wielkopolska i Pomorze
Obwieszczenie  Komisariatu  Naczelnej  Rady  Ludowej  z  9  stycznia  
1919  r.,  o  przejęciu  kierownictwa  spraw  administracyjnych  i  wojsko-
wych na terenie byłej dzielnicy pruskiej  / 160
Rozporządzenie  Komisariatu  Naczelnej  Rady  Ludowej  z  6  lutego  
1919 r. w sprawie organizacji Straży Ludowej  / 161
Rozporządzenie  Ministra  b.  Dzielnicy  Pruskiej  z  25  lutego  1920  r.  
o tymczasowej organizacji Policji Państwowej byłej Dzielnicy Pruskiej / 163
Rozporządzenie o wprowadzeniu ustawy z dnia 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej (Dziennik Praw nr 61 poz. 363) do b. dzielnicy pruskiej — z 11 czerwca 1920r.  / 164

Górny Śląsk
Rozkaz  nr  8  dowódcy  głównego  POW  na  Górny  Śląsk  z  11  września  
1919 r. w sprawie organizacji Górnośląskiej Milicji Ludowej / 165
Rozkaz dowódcy Frontu Południowo-Zachodniego gen. J.[ Józefa] Hal-
lera z 19 września 1919 r., polecający sformowanie Milicji Górnośląskiej / 165
Rozporządzenie  Międzysojuszniczej  Komisji  Rządzącej  i  Plebiscyto-
wej Górnego Śląska z 24 sierpnia 1920 r. w sprawie utworzenia Policji
G.[Górnego] Śląska / 169
Rozkaz nr 1 Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych Górnego Śląska
z 24 maja 1921 r. o organizowaniu Żandarmerii Górnego Śląska  / 170
Rozporządzenie  Naczelnej  Władzy  na  Górnym  Śląsku  z  4  VI  1921  r.  
w sprawie sformowania Milicji Górnośląskiej  / 172
Rozporządzenie  Międzysojuszniczej  Komisji  Rządzącej  i  Plebiscyto-
wej  Górnego  Śląska  z  17  czerwca  1921  r.  dotyczące  utworzenia  straży  
gminnych/ 176
Rozporządzenie wojewody śląskiego z 17 czerwca 1922 r. w przedmio-
cie  organizacji  Policji  Województwa  Śląskiego  (zatwierdzone  ustawą  
Sejmu Śląskiego z 2 marca 1923 r.) / 178

Ziemie Wschodnie
Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  13  grudnia  1920  r.  
w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy o Policji Pań-
stwowej z dnia 24 lipca 1919 r. (Nr 61 poz. 363 Dz. Pr. P. P. z r. 1919) na
obszarze  okręgów  administracyjnych  wołyńskiego,  poleskiego  i  nowo-
gródzkiego / 184
Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 lipca 1922 r. w przedmiocie roz-
ciągnięcia  mocy  obowiązującej  ustawy  z  dnia  24  lipca  1919  r.  o  Policji  
Państwowej (Dz. P. P. P. Nr 61, poz. 363) na obszar miasta Wilna i po-
wiatów wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego i trockiego / 185

Niezrealizowane projekty
Rozporządzenie  Krajowej  Rady  Ministrów  z  dnia  1  sierpnia  1944  r.  
o rozwiązaniu korpusu Policji Państwowej i obowiązkach jego funkcjo-
nariuszów / 186
Rozporządzenie  Krajowej  Rady  Ministrów  z  dnia  1  sierpnia  1944  r.  
o tymczasowej organizacji służby bezpieczeństwa  / 191

Polska Ludowa /207
Teksty aktów normatywnych
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 sierp-
nia 1944 r. o rozwiązaniu policji państwowej (tzw. granatowej policji) / 217
Dekret  Polskiego  Komitetu  Wyzwolenia  Narodowego  z  dnia  7  paź-
dziernika 1944 r. o Milicji Obywatelskiej / 218
Rozkaz nr 13 — z 18 marca 1949 r. [dotyczący zespolenia aparatu bez-
pieczeństwa publicznego i Milicji Obywatelskiej]  / 219
Dekret z dnia 20 lipca 1954 r. o Milicji Obywatelskiej / 222
Dekret  z  7  grudnia  1954  r.  o  naczelnych  organach  administracji  pań-
stwowej w zakresie spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa publicznego / 230
Dekret  z  21  grudnia  1955  r.  o  organizacji  i  zakresie  działania  Milicji  
Obywatelskiej / 232
Ustawa z dnia 13 listopada 1956 r. o zmianie organizacji naczelnych or-
ganów administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego / 235
Ustawa  z  14  lipca  1983  r.  o  urzędzie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  
i zakresie działania podległych mu organów  / 235

III Rzeczpospolita  / 243
Tekst ustawy
Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji / 261

Aneks / 349