System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne.

  • Dodaj recenzję:
  • 1769
  • Producent: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: Bernard Wiśniewski

System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne.

Spis treści

Wstęp /15

Część I Wprowadzenie do problematyki rozważań

1. Zakres podmiotowo-przedmiotowy bezpieczeństwa państwa / 23
1.1. Państwo / 24
1.2. Zagrożenie / 32
1.3. Bezpieczeństwo państwa / 37
1.4. Obronność państwa / 48

2. Władza i administracja publiczna oraz konteksty ich działalności w zakresie bezpieczeństwa państwa / 57
2.1. Pojęcie, istota i funkcje władzy oraz administracji publicznej / 58
2.2. Zadanie publiczne / 63
2.3. Organizacja / 65
2.4. Kryzys i sytuacja kryzysowa / 70
2.5. Stany nadzwyczajne / 76

3. Zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej / 85
3.1. Zakres podmiotowo-przedmiotowy zagrożeń bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej / 87
3.2. Charakterystyka geograficzno-przestrzenna RP / 91
3.3. Zagrożenia niemilitarne / 100
3.4. Zagrożenia militarne / 106

Część II Bezpieczeństwo państwa — system, model, organizacja, działanie

4. System bezpieczeństwa państwa / 115
4.1. Założenia opisu systemu bezpieczeństwa państwa / 117
4.2. Zagadnienia organizacyjne działania systemu bezpieczeństwa państwa / 124
4.3. Analiza założeń doktrynalnych systemu bezpieczeństwa państwa / 131

5. Podstawowe problemy organizacji działalności bieżącej na rzecz bezpieczeństwa państwa / 140
5.1. Warunki i założenia ogólne/ 141
5.2. Reguły /147
5.3. Metody / 148
5.4. Racjonalizacja / 151
5.5. Problemy normatywne / 154
5.6. Planowanie działalności bieżącej /157
5.7. System działalności bieżącej na rzecz bezpieczeństwa  / 159

6. Zakres przedmiotowo-podmiotowy zarządzania kryzysowego / 164
6.1. Przedmiot i podmiot zarządzania kryzysowego / 165
6.2. Organizacja działań w zakresie zarządzania kryzysowego / 172
6.3. Planowanie kryzysowe / 178
6.4. System zarządzania kryzysowego / 181

7. Organizacja przygotowań obronnych / 185
7.1. Istota i zakres przygotowań obronnych / 188
7.2. Podstawowe regulacje prawne / 191
7.3. Planowanie obronne / 196
7.4. System obronny / 207

Część III Kierowanie bezpieczeństwem państwa

8. Podstawowe kompetencje w zakresie kierowania bezpieczeństwem państwa / 215
8.1. Kompetencje organów władzy / 217
8.2. Uprawnienia organów administracji publicznej / 223
8.3. Obowiązki organów kierowania i dowodzenia Sił Zbrojnych RP / 235
9. Organizacja stanowisk kierowania bezpieczeństwem państwa / 240
9.1. Przygotowanie i utrzymanie stanowisk kierowania / 241
9.2. Przygotowanie i utrzymanie obiektów specjalnych / 245
9.3. Stanowiska kierowania a tereny zamknięte / 254
9.4. Rozwijanie i przesuwanie stanowisk kierowania / 258

10. Zabezpieczenie funkcjonowania stanowisk kierowania bezpieczeństwem
państwa
/ 265
10.1. Zasady funkcjonowania organów kierowniczych w warunkach pokoju, zagrożeń, kryzysu, sytuacji kryzysowych i wojny / 267
10.2. Zagrożenia stanowisk kierowania i organów kierowniczych / 269
10.3. Organizacja łączności / 274
10.4. Ochrona i obrona stanowisk kierowania / 277
10.5. Zabezpieczenie logistyczne stanowisk kierowania / 283
10.6. Zabezpieczenie medyczne stanowisk kierowania / 284
10.7. Pozostałe zakresy zabezpieczenia funkcjonowania stanowisk kierowania / 289

Część IV Analiza oraz ocena realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa państwa

11. Charakterystyka zasadniczych obszarów realizacji zadań z zakresu
bezpieczeństwa
/ 295
11.1. Współdziałanie / 296
11.2. Koordynowanie / 303
11.3. Kontrolowanie i rozliczanie / 307
11.4. Edukacja / 311

12. Diagnoza działań bieżących, zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych państwa / 318
12.1. Pojęcie i istota diagnozy / 319
12.2. Błędy diagnostyczne / 323
12.3. Analiza i ocena działań bieżących na rzecz bezpieczeństwa / 326
12.4. Kwalifikacja zarządzania kryzysowego / 329
12.5. Diagnoza stanu przygotowań obronnych / 332

13. Konkluzje i rekomendacje / 338
13.1. Odpowiedzialność organów władzy i administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa / 339
13.2. System bezpieczeństwa państwa / 346
13.3. Kierowanie bezpieczeństwem państwa / 356

Zakończenie / 361

Bibliografia / 363