Sprzedajność funkcjonariusza Policji. Aspekty normatywne i kryminologiczne

  • Dodaj recenzję:
  • 2010
  • Producent: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: Monika Porwisz

Sprzedajność funkcjonariusza Policji. Aspekty normatywne i kryminologiczne

rok wydania: 2017
ilość stron: 452
format: B5
oprawa: twarda

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział 1. Rys historyczny przestępstwa sprzedajności
1.1. Ustawy z 1920 i 1921 r. o odpowiedzialności urzędników za przestępstwa popełnione z chęci zysku
1.2. Kodeks karny z 1932 r.
1.2.1. Podmiot przestępstw urzędniczych
1.2.2. Strona podmiotowa
1.2.3. Przedmiot ochrony
1.2.4. Strona przedmiotowa
1.2.5. Kary
1.2.6. Przekupstwo w kodeksie karnym z 1932 r.
1.3. Dekret z 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa
1.4. Kodeks karny z 1969 r.
1.4.1. Podmiot przestępstwa
1.4.2. Strona podmiotowa
1.4.3. Przedmiot ochrony
1.4.4. Strona przedmiotowa
1.4.5. Kary
1.4.6. Przekupstwo w kodeksie karnym z 1969 r.
1.5. Dekrety w czasie obowiązywania stanu wojennego
Rozdział 2. Prawnokarne aspekty sprzedajności
2.1. Regulacja sprzedajności w kodeksie karnym z 1997 r.
2.1.1. Uwagi wprowadzające
2.1.2. Podmiot przestępstwa i strona podmiotowa
2.1.3. Przedmiot ochrony i strona przedmiotowa
2.1.4. Typy sprzedajności
2.1.5. Kary, środki karne, przepadek i środki kompensacyjne
2.1.6. Ustawowa klauzula subsydiarności
2.1.7. Konstrukcje prawne wyłączenia lub łagodzenia odpowiedzialności
2.1.8. Podsumowanie
2.2. Polskie regulacje antykorupcyjne
2.2.1. Regulacje ustawowe
2.2.2. Przepisy regulujące pragmatykę policyjną
2.2.3. Strategie antykorupcyjne
2.3. Międzynarodowe prawodawstwo antykorupcyjne
2.3.1. Działania antykorupcyjne Rady Europy
2.3.2. Działania antykorupcyjne Unii Europejskiej
2.3.3. Działania antykorupcyjne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
2.3.4. Działania antykorupcyjne Organizacji Narodów Zjednoczonych
2.3.5. Penalizacja korupcji na płaszczyźnie pozaeuropejskiej
2.3.6. Podsumowanie
Rozdział  3. Etiologia zjawiska sprzedajności
3.1. Refleksje na temat definicji sprzedajności
3.2. Przyczyny sprzedajności
3.3. Sprzedajność w świetle teorii kryminologicznych
3.3.1. Kryminologia pozytywistyczna
3.3.2. Kryminologia antynaturalistyczna
3.3.3. Kryminologia neoklasyczna
3.3.4. Podsumowanie
3.4. Media a zjawisko sprzedajności funkcjonariusza Policji
Rozdział 4. Przeciwdziałanie zjawisku sprzedajności funkcjonariuszy Policji
4.1. Uwagi wprowadzające
4.2. Perspektywa prawna przeciwdziałania sprzedajności
4.3. Możliwości usprawnienia działań instytucjonalnych w zakresie przeciwdiałania sprzedajności
4.4. Perspektywa edukacyjna przeciwdziałania sprzedajności
Rozdział 5. Zjawisko sprzedajności w świetle przeprowadzonych badań
5.1. Założenia metodologiczne
5.1.1. Przedmiot, cel i zakres badań
5.1.2. Konceptualizacja badań
5.1.3. Problemy i hipotezy badawcze
5.1.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
5.1.5. Organizacja i przebieg badań
5.2. Etiologia i fenomenologia zjawiska sprzedajności w świetle badań ? wybrane zagadnienia
5.2.1. Charakterystyka respondentów
5.2.2. Obszary występowania sprzedajności w opinii respondentów
5.2.3. Przyczyny sprzedajności i sposoby przeciwdziałania w opinii funkcjonariuszy Policji
5.2.4. Rozmiary, struktura i dynamika przestępstw sprzedajności w świetle badań aktowych
5.3. Interpretacja i ocena wyników badań
5.3.1. Wnioski z badań sondażowych
5.3.2. Wnioski z analizy akt postępowań karnych
5.3.3. Wnioski i postulaty de lege ferenda
Zakończenie
Wykaz tabel
Wykaz rysunków
Bibliografia