Przestępne nadużycie władzy przez funkcjonariuszy Policji w ujęciu prawnokarnym i kryminologicznym

  • Dodaj recenzję:
  • 1832
  • Producent: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: Dorota Mocarska
  • Cena netto: 71,43 zł 75,00 zł
Przestępne nadużycie władzy przez funkcjonariuszy Policji w ujęciu prawnokarnym i kryminologicznym

Rok wydania: 2013

Spis treści

Wstęp / 7

Część I

Rozdział 1
Rys historyczny przestępstwa nadużycia władzy w polskim prawie karnym / 17
Kodeks karny z 1932 roku / 17
Dekret z 13 czerwca 1946 roku o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa / 20
Dekret z 26 października 1949 roku o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej / 21
Kodeks karny z 1969 roku / 24

Rozdział 2
Pojęcie nadużycia władzy / 29
Funkcje funkcjonariusza publicznego / 29
Postaci / 35

Rozdział 3
Podmiot i strona podmiotowa przestępstwa nadużycia władzy / 39
Pojęcie funkcjonariusza publicznego / 39
Funkcjonariusz publiczny a osoba pełniąca funkcję publiczną / 48
Strona podmiotowa przestępstwa nadużycia władzy / 55
Funkcjonariusz Policji jako podmiot przestępstwa nadużycia władzy / 57
Służba w Policji / 57
Źródła uprawnień i obowiązków funkcjonariusza Policji / 76
Zakres uprawnień i obowiązków funkcjonariusza Policji / 78
Etyka zawodowa funkcjonariusza Policji / 85

Rozdział 4
Przedmiot ochrony (zamachu) oraz strona przedmiotowa przestępstwa nadużycia
władzy
/ 93
Przedmiot ochrony / 93
Rodzajowy przedmiot ochronyb
Indywidualny przedmiot ochrony / 97
Przedmiot czynności wykonawczej  / 99
Źródła uprawnień i obowiązków funkcjonariusza publicznego /  99
Zakres uprawnień i obowiązków funkcjonariusza publicznego / 102
Sposoby zachowania sprawcyb
Przekroczenie uprawnień / 108
Niedopełnienie obowiązków / 110
Działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego / 112

Rozdział 5
Typy przestępstwa nadużycia władzy / 116
Typ kwalifikowany — znamiona kwalifikujące przestępstwo nadużycia władzy z art. 231§ 2 k.k. / 116
Nieumyślność przestępnego nadużycia władzy z art. 231 § 3 k.k. / 124

Rozdział 6
Zagrożenie karą przestępstwa nadużycia władzy / 130
Kary i środki karne / 130
Subsydiarność przepisów obejmujących przestępstwo nadużycia władzy / 141
Przestępne nadużycie władzy a przekroczenie dyscyplinarne lub służbowe /142
Przestępne nadużycie władzy a odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariusza
Policji
/ 147

Część II

Rozdział 1
Metoda i technika prowadzenia badań / 161
Przedmiot, cel i zakres badań / 161
Metody, narzędzia i techniki badawcze / 164
Organizacja i przebieg badań / 167

Rozdział 2
Rozmiary, dynamika i struktura przestępstwa nadużycia władzy przez funkcjonariuszy Policji / 180
Rozmiary i dynamika przestępstwa nadużycia władzy w Polsce / 180
Kwalifikacja prawna czynu / 184
Rodzaj niedopełnionego obowiązku lub przekroczonego uprawnienia /188
Formy i sposoby popełnienia przestępstwa / 208
Czas i miejsce popełnienia przestępstwa / 216

Rozdział 3
Funkcjonariusz Policji jako sprawca przestępstwa nadużycia władzy / 223
Dane osobopoznawcze sprawcy / 223
Przynależność służbowa funkcjonariusza Policji w kontekście kategorii nadużycia władzy / 226

Rozdział 4
Pokrzywdzony przestępstwem nadużycia władzy / 235

Rozdział 5
Wybrane zagadnienia procesowe przestępstwa nadużycia władzy / 253
Źródło informacji o przestępstwie / 253
Sposób zakończenia fazy przedsądowej postępowania / 257
Środki zapobiegawcze / 263
Sposoby zakończenia fazy sądowej postępowania / 266
Kary i środki karne / 267

Uwagi końcowe i wnioski / 271

Literatura / 277
Wykaz aktów prawnych / 307
Wykaz orzecznictwa / 313
Wykaz wykresów / 317
Wykaz tabel / 319
Wykaz spraw / 321
Ankieta badawcza / 329