Praktyczne aspekty wykorzystania symulatora działań Policji w sytuacjach kryzysowych

Praktyczne aspekty wykorzystania symulatora działań Policji w sytuacjach kryzysowych

Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7462-400-8
Liczba stron: 152
Format: B5
Oprawa: miękka
Wydanie: I

Spis treści

Wstęp / 5

Rozdział 1
Akty prawne oraz rozwiązania praktyczne regulujące proces szkolenia dowódców operacji policyjnych w kontekście obsługi zdarzeń o charakterze kryzysowym / 7
1.1. Zarządzenia, decyzje, rozkazy, wytyczne i procedury komendanta głównego
Policji
/ 7
1.2. Program szkolenia dowódców operacji policyjnych / 17
1.3. Sytuacje kryzysowe w ujęciu policyjnym / 24

Rozdział 2
Dowodzenie w Policji / 29
2.1. Wybrane zagadnienia dowodzenia w Policji / 29
2.2. Fazy procesu dowodzenia / 37
2.3. Organizacja dowodzenia w operacji policyjnej / 56
2.4. Taktyka działania pododdziałów zwartych Policji / 61

Rozdział 3
Opis działania systemu symulacyjnego / 69
3.1. Możliwości systemu symulacyjnego w zakresie prowadzenia wirtualnego treningu sztabowego / 69
3.2. Zadania ćwiczących w fazie przygotowania / 77
3.3. Zadania ćwiczących w fazie realizacji / 77
3.4. Zadania ćwiczących w fazie odbudowy / 78

Rozdział 4
Opis funkcjonalny poszczególnych stanowisk symulatora / 81
4.1. Funkcjonalności stanowiska instruktora / 81
4.2. Funkcjonalności stanowiska operatora / 83
4.3. Funkcjonalności stanowiska dowódcy operacji / 84
4.4. Funkcjonalności stanowiska zastępcy dowódcy operacji do spraw taktyki
działań
/ 84
4.5. Funkcjonalności stanowiska dowódcy podoperacji / 85
4.6. Funkcjonalności sztabu dowódcy operacji / 86
4.7. Funkcjonalności stanowiska wprowadzania (oceny) ćwiczenia / 88

Rozdział 5
Obsługa systemu symulacyjnego / 89
5.1. Uruchomienie systemu symulacyjnego / 89
5.2. Obsługa stanowiska instruktora / 92
5.3. Dodawanie sił i środków  / 100
5.4. Dodawanie podgrywek  / 101
5.5. Sterowanie warunkami atmosferycznymi /103
5.6. Używanie listy dostępnych sił i środków / 104
5.7. Menu kontekstowe oraz wydawanie poleceń w systemie / 105
5.8. Przegląd zakładek na stanowisku operatora / 116
5.9. Użytkowanie stanowisk monitoringu  /117
5.10. Użytkowanie stanowisk: dowódcy operacji, zastępcy dowódcy operacji ds. taktyki działań, dowódców podoperacji  / 126

Rozdział 6
Konfiguracja pracowni systemu symulacyjnego i ich rola w symulacji / 131
6.1. Istota funkcjonowania pracowni symulatora / 131
6.2. Pracownia 1 — „Projektowania i analizy procesów decyzyjnych” / 132
6.3. Pracownia 2 — „Dowódcy operacji policyjnej / 132
6.4. Pracownia 3 — „Dowódców podoperacji policyjnych” / 133
6.5. Pracownia 4 — „Sztab dowódcy operacji” / 136
6.6. Pracownia 5 — „Instruktor/operator/administrator” / 138

Zakończenie /139
Spis rysunków / 141
Słownik pojęć / 143
Załącznik  /151