Polska ustawa antyterrorystyczna - odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem

  • Dodaj recenzję:
  • 1744
  • Producent: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: redakcja naukowa: Waldemar Zubrzycki, Kuba Jałoszyński, Aleksander Babiński

Polska ustawa antyterrorystyczna - odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem

rok wydania: 2016
oprawa: twarda

Spis treści
Wstęp

Współczesny terroryzm - wyzwanie dla bezpieczeństwa Europy

Bożydar Głodny
Ewolucja oblicza współczesnego terroryzmu

Tomasz R. Aleksandrowicz
Bieżące zagrożenia terrorystyczne dla państw europejskich - główne kierunki, konsekwencje, prognozy

Marian Kopczewski
Punkty widzenia państw wobec aktów terroryzmu

Mariusz Olechnowicz
Ataki terrorystyczne we Francji i Belgii 2015-2016

Tomasz Michalczak
Zamachy terrorystyczne w Europie - jak skutecznie prowadzić działania antyterrorystyczne w Polsce

Maciej Zimny
Pozyskiwanie i motywowanie bezpośrednich wykonawców terrorystycznych zamachów i operacji samobójczych

Katarzyna Maniszewska
ZagrożeniE terroryzmem w Europie w świetle badań opinii publicznej. Edukacja jako element systemu działań antyterrorystycznych

Prawne aspekty zwalczania terroryzmu w Europie i na świecie

Tomasz Bąk
Ustawodawstwo antyterrorystyczne w państwach Unii Europejskiej

Adam Hołub
Niemieckie ?pakiety antyterrorystyczne? - odpowiedź na zagrożenie terroryzmem XXI wieku

Witold Sokała
Konsekwencje asymetrii ?miecza? i ?tarczy?. Studium skuteczności wybranych narzędzi w zwalczaniu nowej fali terroryzmu w Europie

Marek Jeznach
Ustawodawstwo antyterrorystyczne w latach 2015-2016 w Państwie Izrael

Jarosław Karwel
USA PATRIOT Act jako przykład ustawodawstwa antyterrorystycznego - analiza i próba ewaluacji. Wnioski dla polskiego systemu antyterrorystycznego

Kazimierz Kraj
Ustawodawstwo antyterrorystyczne Federacji Rosyjskiej

Paulina Piasecka
Ustawodawstwo antyterrorystyczne wybranych krajów w zakresie ochrony praw ofiar ataków terrorystycznych

Aleksander Babiński
Ustawa antyterrorystyczna - legislacja na rzecz bezpieczeństwa

Regulacje ustawowe w zakresie działań antyterrorystycznych w Polsce

Waldemar Zubrzycki
Dzieje ustawy antyterrorystycznej w Polsce

Agata Tyburska, Błażej Jewartowski
Ustawa antyterrorystyczna wobec zjawiska współczesnego terroryzmu  

Mariusz Cichomski, Michał Horoszko, Ilona Idzikowska
Przygotowanie do przejmowania kontroli nad zdarzeniami o charakterze terrorystycznym oraz reagowanie w przypadku wystąpienia takich zdarzeń w świetle rozwiązań ustawy o działaniach antyterrorystycznych - w kontekście zadań resortu spraw wewnętrznych

Paweł Lubiewski
Ustawa antyterrorystyczna wobec służb specjalnych Rozszerzenie czy aktualizacja uprawnień?

Wojciech Olsztyn
Nowe rozwiązania w obszarze działań operacyjno-rozpoznawczych oraz procesowych wynikające z ustawy O działaniach antyterrorystycznych

Marta Szuniewicz-Stępień
Działania operacyjno-rozpoznawcze w ustawie antyterrorystycznej a europejski standard ochrony praw człowieka - wybrane zagadnienia

Kuba Jałoszyński
Działania kontrterrorystyczne w Ustawie o działaniach antyterrorystycznych  

Michał Stępiński
Formalno-organizacyjne uwarunkowania dowodzenia działaniami kontrterrorystycznymi realizowanymi przez wyspecjalizowane siły Policji w świetle przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych

Tomasz Wróblewski
Strzał ratunkowy - istotna zmiana w zakresie regulacji prawnej dotyczącej użycia broni palnej przez Policję

Wiesław Mądrzejowski, Krzysztof Wiciak
Walka z przestępczością zorganizowaną na tle rozwiązań przyjętych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych

Jarosław Cymerski
Realizacja zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu w świetle dyspozycji ustawy O działaniach antyterrorystycznych

Justyna Kurek
Ocena ustawy o działaniach antyterrorystycznych - wskazówki wynikające z orzeczenia BVerfG z 20.04.2016 r. w sprawie 1 BVR 966/09 i 1 BVR 1140/09

Krzysztof Liedel
Czy ustawa antyterrorystyczna odpowiada na wyzwania i potrzeby w obszarze koordynacji przeciwdziałania terroryzmowi?

Praktyczne elementy zwalczania zagrożeń terrorystycznych

Jarosław Stelmach
Działania antyterrorystyczne w kontekście identyfikacji znamion przestępstwa o charakterze terrorystycznym

Maria Hapunik, Izabela Nowicka
Stan prawny dotyczący retencji, pozyskiwania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych telekomunikacyjnych w Polsce a realizacja zadań Policji  

Jarosław Struniawski
Planowanie operacji policyjnych z wykorzystaniem komponentu antyterrorystycznego

Rafał Kwasiński
Model przesłuchania podejrzanego w sprawach przestępstw o charakterze terrorystycznym

Mariusz Wiatr
Potrzeby i możliwości współdziałania wojska z Policją w zwalczaniu terroryzmu

Jarosław Jabłoński
Wsparcie działań kontrterrorystycznych Policji przez jednostkę Wojsk Specjalnych SZ RP

Łukasz Baranowski
Rola sektora private security w systemie zwalczania terroryzmu w Polsce

Grzegorz Cieślak
Ewakuacja w warunkach celowego działania na szkodę obiektu - wyzwania w kontekście opracowania planu działania na wypadek zagrożenia terrorystycznego

Wojciech Wosek
Działania antyterrorystyczne w aspekcie praw człowieka i wolności obywatelskich

Mariusz Cichomski, Paweł Marchliński
Krajowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa obrotu prekursorami materiałów wybuchowych - po zamachu terrorystycznym w Norwegii 22 lipca 2011 r. w kontekście nowych zadań Policji  

Łukasz Szklarski
Zautomatyzowana kontrola graniczna oparta o cechy biometryczne jako czynnik zwiększenia bezpieczeństwa Europy w walce ze współczesnym terroryzmem

Juliusz Piwowarski, Andrzej Czop, Michał Twardosz
Przygotowanie funkcjonariuszy Samodzielnego PoDOddziału Antyterrorystycznego Policji do działania w sytuacji trudnej z uwzględnieniem wpływu treningu walki wręcz

Jacek Dworzecki
Żandarmeria Wojskowa Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej. Historia i teraźniejszość. Zarys problematyki

INFORMACJE O AUTORACH
BIBLIOGRAFIA