Policja w Polsce. Działalność formacji na obszarze aglomeracji miejskich

  • Dodaj recenzję:
  • 1802
  • Producent: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: Ferdynand Skiba

Policja w Polsce. Działalność formacji na obszarze aglomeracji miejskich

Rok wydania: 2015
Liczba stron: 90
Format: B5
Oprawa: twarda

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1
Miasto jako przestrzeń życia społecznego

1.1. Miasto - terminologia i klasyfikacja
1.2. Kształtowanie się miast na świecie i w Polsce
1.3. Charakterystyka pojęć "aglomeracja miejska" i "metropolia"
1.4. Zagadnienia prawno-ustrojowe miast w Polsce
1.4.1. Uwagi ogólne
1.4.2. Od roku 1990 do dziś
1.4.3. Lata 1928?1990

Rozdział 2
Determinanty bezpieczeństwa w aglomeracjach miejskich w Polsce

2.1. Socjologiczno-kryminologiczna charakterystyka współczesnej przestrzeni miejskiej
2.2. Istotne problemy społeczne dużych aglomeracji miejskich w Polsce
2.3. Podstawowe pojęcia i składniki bezpieczeństwa
2.4. Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
2.4.1. Organy władzy i administracji publicznej o właściwości ogólnej
2.4.2. Wyspecjalizowane organy powołane do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
2.5. Podstawowe rodzaje zagrożeń ze sfery bezpieczeństwa i porządku publicznego
w przestrzeni miejskiej

Rozdział 3
Rola i zadania policji w zwalczaniu zagrożeń ze sfery bezpieczeństwa i porządku publicznego

3.1. Model funkcjonowania policji w Polsce
3.1.1. Miejski rodowód organizacji policyjnych w Europie i na ziemiach polskich w latach 1775-1918
3.1.2. Model Policji Państwowej w okresie II Rzeczypospolitej
3.1.3. Model Milicji Obywatelskiej
3.1.4. Model policji w III Rzeczypospolitej
3.1.5. Modele funkcjonowania policji w wybranych krajach
3.2. Podstawy prawne i organizacja policji w Polsce z uwzględnieniem dużych polskich miast
3.3. Metody diagnozowania zagrożeń
3.4. Wyznaczniki skuteczności policji w jej walce z zagrożeniami
3.5. Współpraca policji z administracją samorządową w kształtowaniu lokalnej polityki bezpieczeństwa

Rozdział 4
Zintegrowane podejście do problematyki bezpieczeństwa w aglomeracji warszawskiej

4.1. Ustrój aglomeracji warszawskiej
4.2. Charakterystyka zagrożeń występujących na terenie Warszawy
4.3. Struktura Policji w mieście stołecznym Warszawie, specyfika jej organizacji
i funkcjonowania
4.4. Współpraca policji z samorządem terytorialnym i innymi podmiotami publicznymi
4.5. Skuteczność działania policji na terenie Warszawy

Rozdział 5
Metodologiczne podstawy badań

5.1. Przedmiot badań
5.2. Cel badań
5.3. Ogólny problem badawczy i problemy szczegółowe
5.4. Metody badań, zastosowane techniki i narzędzia badawcze
5.5. Teren i organizacja badań

Rozdział 6
Raport z badań własnych weryfikujących przyjęte hipotezy badawcze

6.1. Charakterystyka przeprowadzonych badań w wybranych jednostkach Policji funkcjonujących w dużych polskich miastach, jednostkach samorządu terytorialnego
6.1.1. Informacje o przebiegu badań
6.1.2. Charakterystyka wybranych miast, jednostek Policji oraz respondentów
6.1.3. Rodzaje zagrożeń ze sfery bezpieczeństwa i porządku publicznego występujące
w przestrzeni wielkich miast
6.2. System identyfikowania i monitorowania zagrożeń pojawiających się w przestrzeni wielkich miast w poszczególnych komendach miejskich Policji
6.3. Wpływ zidentyfikowanych zagrożeń na organizację służby i przyjęte metody działania policji
6.4. Zabezpieczenia policyjne jako specyficzna forma działania w walce z zagrożeniami w wielkich miastach
6.5. Wpływ zidentyfikowanych zagrożeń występujących w przestrzeni wielkich miast na kształt struktury organizacyjnej i etaty komend miejskich Policji
6.6. Wpływ zagrożeń i innych czynników na współpracę policji z samorządem
6.7. Formy współpracy policji z organami samorządu terytorialnego i z innymi podmiotami publicznymi w zawalczeniu zagrożeń ze sfery bezpieczeństwa i porządku publicznego
6.8. Formy i wysokość wsparcia finansowego i rzeczowego przekazywanego policji przez samorządy terytorialne i inne podmioty publiczne
6.9. Przykłady specyficznych, niestandardowych rozwiązań przyjętych przez policję i organy samorządu terytorialnego w walce z zagrożeniami w wielkich miastach
6.10. Propozycje komendantów miejskich Policji i prezydentów miast mające na celu wdrożenie działań poprawiających skuteczność policji i jej współpracy
z samorządem w walce z zagrożeniami

Zakończenie

Bibliografia przedmiotowa
Bibliografia podmiotowa
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks