O Policję bliższą ludziom. Inspiracje pedagogiczne w służbie funkcjonariuszy

  • Dodaj recenzję:
  • 2049
  • Producent: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: Anna Zellma, Edward Wiszowaty

O Policję bliższą ludziom. Inspiracje pedagogiczne w służbie funkcjonariuszy

rok wydania: 2017
ilość stron: 605
format: B5
oprawa: twarda

Spis treści
Wstęp
Rozdział I. Teoretyczne konteksty pedagogiki w pracy funkcjonariuszy Policji
1. Interdyscyplinarny charakter wiedzy pedagogicznej
2. Kluczowe kategorie pedagogiczne
3. Potoczna i naukowa wiedza pedagogiczna
4. Kultura pedagogiczna policjantów

Rozdział II. Aktywność pedagogiczna funkcjonariuszy Policji w świetle regulacji prawnych
1. Działalność prewencyjna
2. Czynności interwencyjne
3. Zaangażowanie na rzecz profilaktyki społecznej i w sytuacjach kryzysowych w szkołach
4. Współpraca z rodziną i instytucjami oświatowo­?wychowawczymi

Rozdział III. Obszary zaangażowania pedagogicznego funkcjonariuszy Policji
1. Przeciwdziałanie uzależnieniom nieletnich od alkoholu, narkotyków i dopalaczy
2. Prewencja przemocy w rodzinie i szkole
3. Przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni
4. Zapobieganie prostytucji wśród nieletnich
5. Edukacja dla bezpieczeństwa

Rozdział IV. Zasady działania pedagogicznego funkcjonariuszy Policji
1. Podmiotowość i indywidualizacja
2. Wzbudzanie pozytywnej motywacji
3. Łączenie teorii z praktyką
4. Integrowanie oddziaływań profilaktycznych

Rozdział V. Wybrane rozwiązania metodyczne w aktywności pedagogicznej policjantów
1. Wyjaśnienie podstawowej terminologii
2. Kryteria wyboru metodyki działalności pedagogicznej
3. Sposoby aktywizacji uczestników spotkań
4. Formy, metody, techniki i środki oddziaływań wychowawczych
5. Zastosowanie nowoczesnych środków dydaktycznych
6. Planowanie aktywności pedagogicznej
7. Kształcenie i doskonalenie zawodowe w zakresie pedagogiki

Rozdział VI. Między teorią a praktyką: świadomość pedagogiczna policjantów
1. Metodologia badań własnych
2. Charakterystyka badanej populacji
3. Potrzeba edukacji pedagogicznej w świetle doświadczenia zawodowego policjantów
4. Miejsce i rola pedagogiki w szkoleniu zawodowym policjantów
5. Elementy wiedzy pedagogicznej użyteczne w policyjnej służbie

Zakończenie
Bibliografia
Aneks
Summary
Zusammenfassung