Nauki społeczne na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego

  • Dodaj recenzję:
  • 1774
  • Producent: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: Pod redakcją naukową: Piotra Bogdalskiego, Mariusza Nepelskiego

Nauki społeczne na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego

Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7462-428-2
Liczba stron: 491
Format: B5
Oprawa: twarda
Wydanie: I

Spis treści

Wstęp / 9

Część 1
Rola szkolnictwa policyjnego w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego / 13

1.  Wpływ nauki na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego
Wałerij Wjaczesławowycz Sereda / 15

2.  Potrzeby i możliwości kształcenia kierowniczych kadr administracji publicznej w zakresie
bezpieczeństwa publicznego
Bernard Wiśniewski / 25

3.  Nowe wyzwania edukacyjne
Zbigniew Ścibiorek / 38

4.  Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej a bezpieczeństwo osobiste policjantów – problemy interpretacyjne
Karolina Micek, Łukasz Gadomski / 56

5.  Szkolenie Kadr Dowódczych w Policji
Mariusz Nepelski, Jarosław Struniawski / 66

6.  Kwalifikacje zawodowe policjantów Ruchu Drogowego
Maciej Petniunas / 75

7.  Metodyka nauczania kryminalistyki w Rosji
Denis Solodov / 95

8.  Szkolnictwo policji i straży granicznej - w poszukiwaniu tożsamości aktywności edukacyjnej. Od ustawowych zobowiązań dydaktycznych ku społecznej odpowiedzialności podmiotów edukacji formacji
Piotr Gawroński / 109

9.  Rola zawodów policyjnych w jakości działań podejmowanych przez policjantów pionu prewencji
Piotr Mikosza / 120

10. Model szkolenia techników kryminalistyki w służbach podległych MON
Jerzy Kasprzak / 132

Część 2
Administracja publiczna wobec praw człowieka / 147

1.  Pokrzywdzony niepełnosprawny intelektualnie w postępowaniu karnym
Piotr Karol Bilewicz, Małgorzata Bilewicz / 149

2.  Standardy działania administracji publicznej w sytuacjach nadzwyczajnych - uwagi na tle dopuszczalności środków derogacyjnych
Małgorzata Andrzejczak-Świątek / 159

3.  Międzynarodowe standardy a instytucja porozumienia się pokrzywdzonego ze sprawcą  w polskim procesie karnym na przykładzie spraw z art. 207 § 1 K.K.
Agnieszka Choromańska / 175

4. Ochrona praw jednostki w aspekcie niejawnego pozyskiwania informacji przez organy ścigania
Maria Hapunik / 201

5.  Zadania policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw z nienawiści i program „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach” jako przykład działania lokalnego
Sebastian Kajczyński / 210

6.  Stosowanie przez policję środków przymusu bezpośredniego a ochrona wolności i praw człowieka
Wojciech Lis / 218

7.  Administracja publiczna w ochronie praw człowieka II generacji. Prawa osób uzależnionych
Aleksandra Nowak / 232

8.  Zasada informacji prawnej w procesie karnym jako gwarant rzetelnego procesu
Monika Porwisz  / 253

9.  Alternatywne formy reakcji na wykroczenia w polskim prawie z uwzględnieniem ochrony praw uczestników
Agnieszka Sadło-Nowak / 273

10.  Dziesięciolecie działalności struktury pełnomocników Komendantów Policji ds. ochrony praw człowieka 2004 - 2014
Mariusz Skiba / 283

11.  Ochrona jednostki przed arbitralnością działania organów władzy publicznej - uwagi na tle standardów Rady Europy
Marta Szuniewicz / 301

12.  Policja a prawa człowieka w stanach nadzwyczajnych
Robert Socha, Małgorzata Walkusz / 317

13.  Współczesna tożsamość narodowa
Brygida Buniek, Marian Kopczewski, Jarosław Służalski, Marek Tobolski / 326

14.  Krajowy mechanizm prewencji
Marcin Mazu r/ 337

Część 3
„Nauki policyjne” jako obszar rozwoju nauk o bezpieczeństwie / 347

1.  Prawne podstawy działań policji na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego - analiza wybranych zagadnień
Monika Bartnik / 349

2.  Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego o podłożu kulturowym
Agnieszka Łapińska /359

3.  Rola i zadania administracji gminnych, w tym Policji, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa lokalnego
Marian Kopczewski, Marek Tobolski, Jarosław Służalski, Brygida Buniek / 372

Część 4
Rozwój Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w obszarze nauk społecznych / 384

1.  Symulatory - nowa jakość szkolenia
Andrzej Urban / 387

2.  Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym. Wkład Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w teorię i praktykę
Waldemar Zubrzycki / 394

3.  Projekty szkoleń dla funkcjonariuszy Policji. Doskonalenie lokalne i współpraca z podmiotami zewnętrznymi
Jadwiga Stawnicka / 424

4.  Wyższa Szkoła Policji pionierem nowoczesnych  metod zarządzania na przykładzie zarządzania jakością
Walentyna Trzcińska / 441

5.  Kryterium społeczne w projektowaniu strategii instytucji publicznych
Dominik Hryszkiewicz / 453

6.  Doświadczenia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w pozyskiwaniu funduszy pomocowych
Ewa Kuczyńska / 469

 
 Contents

Introduction / 9

Part 1
ROLE OF POLICE EDUCATION IN DEVELOPING INTERNAL SECURITY  13

1.  INFLUENCE OF SCIENCE ON THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY
Wałerij Wjaczesławowycz Sereda / 15

2.  THE NEEDS AND OPPORTUNITIES FOR EDUCATING THE EXECUTIVES OF THE PUBLIC ADMINISTRATION ON PUBLIC SECURITY MATTERS
Bernard Wiśniewski / 25

3.  NEW EDUCATIONAL CHALLENGES
Zbigniew Ścibiorek / 38

4.  THE ACT ON THE COERCIVE MEASURES AND FIREARMS AND PERSONAL SECURITY OF POLICE LAW ENFORCERS -THE INTERPRETATION PROBLEMS
Karolina Micek, Łukasz Gadomski / 56

5.  TRAINING OF POLICE EXECUTIVES
Mariusz Nepelski, Jarosław Struniawski / 66

6.  TRAFFIC POLICE OFFICERS’ PROFESSIONAL QUALIFICATIONS
Maciej Petniunas / 75

7.  METHODS OF TEACHING FORENSICS IN RUSSIA
Denis Solodov / 95

8.  POLICE AND BORDER GUARD EDUCATIONAL SYSTEM - IN SEARCH FOR IDENTITY OF EDUCATIONAL ACTIVITY. FROM STATUTORY DIDACTIC OBLIGATIONS TO PUBLIC RESPONSIBILITYOF THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Piotr Gawroński / 109

9.  THE ROLE OF POLICE COMPETITIONS IN THE QUALITY OF ACTIONS TAKEN BY UNIFORMED POLICE OFFICERS
Piotr Mikosza /120

10.  THE MODEL OF TRAINING SCENE OF CRIME OFFICERS IN SERVICES REPORTING TO THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE
Jerzy Kasprzak / 132

Part 2
PUBLIC ADMINISTRATION TOWARDS HUMAN RIGHTS / 147

1.  THE INTELLECTUALLY DISABLED AGGRIEVED PARTY IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Piotr Karol Bilewicz, Małgorzata Bilewicz / 149

2.  THE STANDARDS OF THE ACTIVITY OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE EXTRAORDINARY SITUATIONS – REMARKS ON THE ADMISSIBILITY OF DEROGATION MEASURES
Małgorzata Andrzejczak-Świątek / 159

3.  INTERNATIONAL STANDARDS IN THE CONTEXT OF THE AGREEMENT BETWEEN THE VICTIM AND THE OFFENDER IN THE POLISH CRIMINAL PROCEEDINGS IN DOMESTIC VIOLENCE CASES
Agnieszka Choromańska / 175

4.  THE PROTECTION OF THE INDIVIDUAL’S RIGHTS IN THE ASPECT OF OBTAINING CLASSIFIED INFORMATION BY LAW ENFORCEMENT AGENCIES
Maria Hapunik / 201

5.  DUTIES OF THE POLICE ADVISERS FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN THE FIELD OF PREVENTING AND COMBATING HATE CRIMES AND A PROGRAMME “SAFE DIVERSITY IN WARMIA  AND MAZURY” AS AN EXAMPLE OF LOCAL ACTIVITY
Sebastian Kajczyński / 210

6.  THE USE OF COERCIVE MEASURES BY THE POLICE IN THE CONTEXT OF THE PROTECTION OF FREEDOMS AND HUMAN RIGHTS
Wojciech Lis / 218

7.  PUBLIC ADMINISTRATION IN PROTECTING THE SECOND GENERATION OF HUMAN RIGHTS. THE RIGHTS OF ADDICTS
Aleksandra Nowak / 232

8.  THE PRINCIPLE OF LEGAL INFORMATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS AS A GUARANTEE OF A FAIR TRIAL
Monika Porwisz / 253

9.  THE REACTION TO PETTY OFFENCES IN POLISH LAW IN CONNECTION WITH PARTICIPANTS’ RIGHT PROTECTION
Agnieszka Sadło-Nowak / 273

10.  DECADE OF THE NETWORK OF POLICE PLENIPOTENTIARIES FOR  HUMAN RIGHTS PROTECTION (2004 - 2014)
Mariusz Skiba / 283

11.  THE PROTECTION OF AN INDIVIDUAL AGAINST ARBITRARINESS OF PUBLIC AUTHORITIES - REMARKS ON THE COUNCIL OF EUROPE’S STANDARDS
Marta Szuniewicz / 301

12.  POLICE AND THE HUMAN RIGHTS IN THE STATES OF EXCEPTION
Robert Socha, Małgorzata Walkusz / 317

13.  CONTEMPORARY NATIONAL IDENTITY
Brygida Buniek, Marian Kopczewski, Jarosław Służalski, Marek Tobolski / 326

14.  NATIONAL PREVENTION MECHANISM  
Marcin Mazur / 337

Part 3
“POLICE STUDIES” AS THE AREA OF SECURITY SCIENCES DEVELOPMENT / 347

1.  LEGAL BASIS FOR THE ACTIVITIES OF THE POLICE FOR THE SECURITY AND PUBLIC ORDER - ANALYSIS OF SELECTED ISSUES
Monika Bartnik / 349

2.  THE CULTURE - BASED THREATS TO PUBLIC SAFETY
Agnieszka Łapińska / 359

3.  THE ROLE AND TASKS OF THE MUNICIPAL ADMINISTRATION, INCLUDING THE POLICE TO ENSURE THE LOCAL SAFETY
Marian Kopczewski, Marek Tobolski, Jarosław Służalski, Brygida Buniek / 372

Part 4
DEVELOPMENT OF THE POLICE ACADEMY IN THE AREA OF SOCIAL SCIENCES / 384

1.  SIMULATORS - NEW QUALITY IN TRAINING
Andrzej Urban / 387

2.  TERRORISM THREAT PREVENTION.  CONTRIBUTION OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO TO THE THEORY AND PRACTICE
Waldemar Zubrzycki / 394

3.  A TRAINING PROJECT FOR POLICE OFFICERS. LOCAL PROFESSIONAL DEVELOPMENT COURSES AND COOPERATION WITH THE EXTERNAL ENTITIES
Jadwiga Stawnicka / 424

4.  THE POLICE ACADEMY AS A PIONEER OF MODERN MANAGEMENT METHODS WITH REGARD TO QUALITY MANAGEMENT
Walentyna Trzcińska / 441

5.  A SOCIAL FACTOR IN PLANNING STRATEGIES OF PUBLIC INSTITUTIONS
Dominik Hryszkiewicz / 453

6.  THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO’S EXPERIENCE IN OBTAINING GRANTS FOR THE POLICE
Ewa Kuczyńska / 469

Wstęp

Strategiczną rolę z perspektywy bytu systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, odgrywają zadania służb państwowych z zakresu rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń ukierunkowanych na ludzi, mienie czy środowisko naturalne, we wszystkich przejawach ich występowania. Swoisty charakter realizacji tych zadań wymaga od poszczególnych służb bieżącego dostosowywania wykorzystywanych metod i technik do aktualnych tendencji oraz zjawisk i do nowych zagrożeń w sferze  bezpieczeństwa.  Powoduje  to  konieczność  dedykowanego  kształcenia  funkcjonariuszy służb państwowych, przy wykorzystaniu nowych technologii w bez-
pieczeństwie. Misję tę realizuje Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, która w roku bieżącym obchodzi uroczysty jubileusz 60-lecia funkcjonowania (1954–2014).
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest publiczną szkołą wyższą, uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostką organizacyjną Policji. Jednocześnie jako jednostka szkoleniowa Policji przeprowadza postępowania kwalifikacyjne w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. Jest centralnym ośrodkiem edukacyjnym i naukowym Policji, kształcąc funkcjonariuszy służb  nadzorowanych i podległych ministrowi spraw wewnętrznych, a za szczególnie cenną uznaje współpracę z jednostkami terenowymi Policji, Komendą Główną Policji, Centralnym Biurem Śledczym, Strażą Graniczną, Urzędami Celnymi, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym i innymi służbami oraz uczelniami w kraju i zagranicą. Uczelnia kształci kadrę oficerską, przygotowując osoby do objęcia stanowisk kierowniczych i samodzielnych stanowisk wykonawczych zarówno w Policji, Straży Granicznej, jak i w innych służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny kraju. Ponadto kształci studentów cywilnych w  zakresie  administracji  publicznej,  bezpieczeństwa  wewnętrznego,  a  od  roku akademickiego 2014–2015 także kryminologii. Nadrzędnym  celem  WSPol  w  Szczytnie  jest  poszerzanie i  upowszechnianie  wiedzy  oraz  kształtowanie  umiejętności  wśród  funkcjonariuszy  służb  publicznych i studentów cywilnych przez rozwój badań naukowych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wysoką jakość kształcenia, a także efektywną współpracę z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Uczelnia prowadzi badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego co sprawia, że jest liczącym się w kraju i poza granicami Polski ośrodkiem badawczym, a współpraca z uczelniami i szkołami policyjnymi w Europie i na świecie świadczy o stabilnej pozycji  Szkoły  w  systemie  bezpieczeństwa  międzynarodowego.  Priorytetem WSPol jest zapewnienie najwyższej jakości w trzech głównych obszarach strategicznych szkolnictwa wyższego w Polsce, czyli kształceniu, badaniach naukowych i  relacji uczelni z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie wciąż poszerza zakres oferty edukacyjnej dzięki upraktycznianiu programów kształcenia, w tak i sposób, aby optymalnie wyposażyć swoich klientów w wiedzę i umiejętności zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. Zachowuje przy tym wiodącą pozycję w obszarze badań naukowych, których wyniki znajdują praktyczne zastosowanie w procesie zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Połączenie osiągnięć naukowych, doświadczenia zawodowego i bieżącego zaangażowania w rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa wewnętrznego pozwala uczelni nie tylko na wyjątkową ofertę kształcenia, ale również na bycie współorganizatorem bądź organizatorem wielu konferencji naukowych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.
Należy podkreślić, że Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest niezwykle aktywnym partnerem — prowadzi wielostronną współpracę z europejskimi i światowymi instytucjami edukacyjnymi, takimi jak CEPOL, MEPA oraz Erasmus. Realizuje wiele projektów z wykorzystaniem środków unijnych i krajowych, które mają strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego.
Wydana z okazji 60-lecia szkolnictwa policyjnego publikacja pt. Nauki społeczne na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego jest próbą przedstawienia wkładu Uczelni w rozwój nauk o bezpieczeństwie, określenia kierunków rozwoju kształcenia  na  studiach  wyższych  w  ujęciu  potrzeb  bezpieczeństwa  wewnętrznego,  ukazania  aktualnego  dorobku  naukowego i  praktycznych  doświadczeń  w  zakresie praw człowieka w administracji publicznej, a także prezentacją dorobku „nauk policyjnych” w obszarze nauk o bezpieczeństwie.
Monografia podzielona jest na cztery części.
Pierwsza z nich Rola szkolnictwa policyjnego w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego przedstawia działalność szkół policyjnych, prowadzonych form szkolenia i doskonalenia zawodowego w kontekście przygotowywania profesjonalnych zasobów ludzkich zdolnych do realizacji zadań Policji na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego. Określa kierunek rozwoju szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów z uwzględnieniem  szans  oraz  zagrożeń  dla  bezpieczeństwa  wewnętrznego,  a  także  prezentuje  wpływ  szkolnictwa  policyjnego  na  kształtowanie  potencjału  Policji  jako  grupy dyspozycyjnej społeczeństwa.
Druga część Administracja publiczna wobec praw człowieka opisuje  zagadnienia dotyczące praw człowieka w kontekście funkcjonowania administracji publicznej. Uwzględniony rozległy zakres tematyczny, wynika m.in. z różnorodności regulacji administracyjnych dotyczących jednostki i zasad ingerencji organów państwowych w prawa obywateli. Celem prezentowanych opracowań jest ukazanie doświadczeń, dobrych praktyk oraz propozycji rozwiązań w zakresie działań na rzecz praw człowieka w administracji publicznej.
 Część trzecia — „Nauki policyjne” jako obszar rozwoju nauk o bezpieczeństwie — uwzględnia obecny dorobek dyscypliny nauki o bezpieczeństwie w  kontekście  aktywności  badawczej  formacji  ochrony porządku  publicznego  i bezpieczeństwa obywateli. Zwraca uwagę na identyfikację potrzeb i problemów formacji ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli wymagających naukowego poznania.
Ostatnia czwarta część Rozwój Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w obszarze nauk społecznychprezentuje w skrócie dorobek naukowy Uczelni w dziedzinie nauki społeczne, a jednocześnie przybliża osiągnięcia badawczo-rozwojowe oraz perspektywy badawcze.

Redaktorzy