Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 3 Praktyczne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa

  • Dodaj recenzję:
  • 1778
  • Producent: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: red: Piotr Bogdalski, Danuta Bukowiecka, Robert Częścik, Bogdan Zdrodowski
  • Cena netto: 28,57 zł 30,00 zł
Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 3 Praktyczne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa

Rok wydania: 2014
Liczba stron: 288
Format: B5
Oprawa: twarda
Wydanie: I

Spis treści

Wprowadzenie / 5

Robert Częścik
Praworządnie, skutecznie, bezpiecznie — trudna sztuka interweniowania
Legally, Effectively, Safely — Difficult Art of Intervention / 7

Kuba Jałoszyński
Realizm szkolenia taktycznego policyjnych sił specjalnych warunkiem wysokiego poziomu umiejętności bojowych policjantów
Realism in Tactical Training of Police Special Forces — as a Condition of High Level of Police’s Combat Skills / 21

Marek Stefański
Wybrane zagadnienia przeprowadzania interwencji policyjnej z uwzględnieniem doświadczeń w Niemczech i Stanach Zjednoczonych
Chosen Issues of Performing Police Intervention Based on the Experience of German and American Police Officers / 35

Robert Gwardyński
Profesjonalny trening policjantów jako istotny element w kształtowaniu podstawowych czynności służbowych
Professional Training of Police Officers as an Important Element of Forming the Basic Duties / 57

Jan Harasymowicz
Utylitarne i aksjologiczno-etyczne zalety unifight w szkoleniu funkcjonariuszy policji i wojska
Utilitarian and Axiological-ethical Advantages of Unifight in the Training of Police and Army Officers / 75

Jarosław Cymerski
Przygotowanie Biura Ochrony Rządu do przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa państwa w wymiarach wewnętrznym i międzynarodowym
Preparation of the Government Protection Bureau to Act Against Internal and International State Security Threats / 91

Piotr Łapiński, Leszek Markuszewski
Kształtowanie umiejętności psychospołecznych funkcjonariuszy Służby Więziennej
The Development of Psychosocial Skills of Prison Service Officers / 109

Mariusz Nepelski
Wsparcie działań antykryzysowych przez wykorzystanie systemów symulacyjnych w działaniach realnych
Support Through the Use of Anti-crisis Measures Simulation Systems in Real Activities /  123

Jarosław Kamiński, Jarosław Struniawski
Profesjonalizacja kadr dowódczych w zakresie dowodzenia operacjami policyjnymi z wykorzystaniem symulatora działań olicji w sytuacjach kryzysowych jako integralnego elementu podnoszenia kompetencji dowódczych
The Police Operations Simulator of Crisis Situation as an Integral Element Used in the Professionalization Process of Police Commanders’ Skills /  137

Roman Jan Głąbowski
Nordic walking  jako element kształtowania sprawności fizycznej policjantów
Nordic Walking as an Element of Improving the Physical Fitness of Police Officers /  149

Marcin Nowak
Crossfit  — nowa forma treningu w Policji
Crossfit — a New Form of Training in the Police / 161

Andrzej Chodała
Wpływ długotrwałego wysiłku fizycznego o umiarkowanej intensywności na skuteczność strzelania — raport z badań pilotażowych
Influence of a Long-term Physical Effort of Moderate Intensity on the Effectivess of Shooting — Report from Pilot Research / 175

Bartłomiej Szrajber, Krzysztof Klukowski, Jolanta Kujawa, Andrzej Czamara
Urazy narządu ruchu związane z aktywnością fizyczną i szkoleniową
Injuries of Musculoskeletal System Connected with Physical Training Activities / 187

Aleksandra Nowak
Zadania służby zdrowia w zapobieganiu narkomanii. Szkolenie w dziedzinie uzależnień
Tasks of the Health Care in Preventing Drug Addiction. Training in the Field of Addiction / 209

Jakub Parobczy, Tomasz Zalewski
Europejskie ramy kwalifikacji w dziedzinie kształcenia medycznego dla zawodu ratownika wodnego
European Qualifications Framework in the Area of Medical Training for Lifeguards / 223

Adam Płaczek
Szkolenie i doskonalenie zawodowe policjantów w zakresie pierwszej pomocy
Professional Education and Training of Police Officers in Providing First Aid / 249

Danuta Bukowiecka, Ireneusz Bukowiecki
Pomiar sprawności fizycznej w procesie doboru kandydatów do wybranych służb dyspozycyjnych społeczeństwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
Measurement of Fitness Level in the Recruitment Process to Selected Public Services Responsible for Internal Security /  267


Wprowadzenie

Bezpieczeństwo  od  zarania  ludzkości  było  przedmiotem  zainteresowania  człowieka,  społeczeństwa  i  organizacji  państwowych,  głównie w wymiarze doktrynalnym i praktycznym. Zapewnienie bezpieczeństwa wymagało od państwa powołania i utrzymania wielu instytucji wykonawczych z odpowiednimi kompetencjami. Ponieważ zagrożenia bezpieczeństwa, niezależnie od ich źródeł, mogą wystąpić obecnie w każdej sytuacji, miejscu i czasie, koniecznością jest utrzymywanie części tych wyspecjalizowanych  instytucji  w  ciągłej  zdolności  do  reagowania.  Instytucje  te w swoich ramach do bezpośrednich działań powołują grupy dyspozycyjne,
które  są  różnie  ujmowane  i  interpretowane  w  literaturze,  ale  ich  wspólnym celem jest bezpośrednia, bezzwłoczna ochrona i obrona społeczeństwa przed wszelkimi zagrożeniami, niezależnie czy są to grupy militarne, paramilitarne, cywilne czy ochotnicze. Specyfiką tych grup jest to, że ich członkami są zazwyczaj osoby wyróżniające się poświęceniem i zaangażowaniem w realizację zadań w sytuacjach trudnych, wymagających odwagi, poświęcenia i dyspozycyjności. Ze względu na trudne warunki działania wymagają one specyficznych procedur, doboru personelu i sposobów przygotowania. Jednym z bardzo istotnych aspektów tego bezpieczeństwa jest odpowiednie przygotowanie wszystkich podmiotów do efektywnej realizacji przypisanych im zadań.Bezpieczeństwo  było  również  od  wieków  przedmiotem  poznania  
naukowego, ale dopiero kilka lat temu doczekało się w Polsce wyodrębnienia jako samodzielna dyscyplina naukowa. Wydarzenie to zintensyfikowało badania naukowe związane z wszelkimi aspektami poznania naukowego bezpieczeństwa, w tym zapoczątkowało porządkowanie języka jego opisu, tworzenie specyficznych metodyk poznania, usprawnianie funkcjonowania wszelkich podmiotów bezpieczeństwa i kierowanie nimi. Owocem tego jest liczący się dorobek naukowy związany zarówno z aspektami teoretycznymi, jak i praktycznymi grup dyspozycyjnych.
Niniejsza trzytomowa publikacja jest zarówno wyrazem samodzielnej aktywności przedstawicieli polskich środowisk naukowych, jak i tej pod auspicjami Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie posiadającej znaczący dorobek badawczy, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego. Od wielu lat prowadzone są tu badania związane z wieloma aspektami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz publikuje się ich wyniki.
Właśnie przygotowaniu służb dyspozycyjnych do działań w sytuacjach kryzysowych poświęcony jest niniejszy zbiór opracowań, artykułów i referatów konferencyjnych, zawierający wyniki badań znaczących ośrodków naukowych w Polsce. Stanowi on ważny głos naukowców w rozwoju nauk o bezpieczeństwie.
W niniejszym tomie przedstawione zostały praktyczne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa.

 Redaktorzy