Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 2 Prawne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa

  • Dodaj recenzję:
  • 1777
  • Producent: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: red: Piotr Bogdalski, Danuta Bukowieckia, Robert Częścik, Bogdan Zdrodowski
  • Cena netto: 23,81 zł 25,00 zł
Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 2 Prawne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa

Rok wydania: 2014
Liczba stron: 144
Format: B5
Oprawa: twarda
Wydanie: I

Spis treści

Wprowadzenie / 5

Agnieszka Choromańska
Zadania i obowiązki grup dyspozycyjnych w projekcie ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka w procesie karnym
Tasks and Responsibilities of Uniformed Public Service Officers in the Project of Victim and Witness Protection Act / 7

Dorota Mocarska
Karnomaterialna odpowiedzialność funkcjonariuszy Policji za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków
Penal Responsibility of Police O#cers for Exceeding their Powers or Duties / 29

Izabela Nowicka
Przestępstwo czynnej napaści na funkcjonariusza grup dyspozycyjnych — linia orzecznicza
Assault on the Uniformed Public Service Officer — Jurisprudence / 45

Monika Porwisz
Przestępczość, nauka a policja
Crime, Science and the Police / 65

Agnieszka Sadło-Nowak
Prawne i instytucjonalne formy współdziałania Policji ze strażą miejską/gminną w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego
Legal and Institutional Forms of Cooperation of the Police with the Municipal Guard in the System of Internal Security / 83

Jacek Krysiak
Policja Państwowa, Milicja Obywatelska, Policja. Motywowanie i karanie — zarys
State Police, Civic Militia, Police. Motivating and Punishing — Outline / 95

Anna Świerczewska-Gąsiorowska
Propozycje funkcjonariuszy Policji zmierzające do podniesienia efektywności ścigania i zwalczania wymuszeń rozbójniczych
Proposals of Police Officers Tending to Higher Effectiveness in Prosecution of Predatory Extortion / 115

Mirosław Tokarski
Grupy dyspozycyjne sił zbrojnych RP w świetle obowiązującego prawa
Uniformed Public Services of the Polish Armed Forces in the Light of Current Polish Law / 125


Wprowadzenie

Bezpieczeństwo  od  zarania  ludzkości  było  przedmiotem  zainteresowania  człowieka,  społeczeństwa  i  organizacji  państwowych,  głównie w wymiarze doktrynalnym i praktycznym. Zapewnienie bezpieczeństwa wymagało od państwa powołania i utrzymania wielu instytucji wykonawczych z odpowiednimi kompetencjami. Ponieważ zagrożenia bezpieczeństwa, niezależnie od ich źródeł, mogą wystąpić obecnie w każdej sytuacji, miejscu i czasie, koniecznością jest utrzymywanie części tych wyspecjalizowanych  instytucji  w  ciągłej  zdolności  do  reagowania.  Instytucje  tew swoich ramach do bezpośrednich działań powołują grupy dyspozycyjne, które  są  różnie  ujmowane  i  interpretowane  w  literaturze,  ale  ich  wspólnym celem jest bezpośrednia, bezzwłoczna ochrona i obrona społeczeństwa przed wszelkimi zagrożeniami, niezależnie czy są to grupy militarne, paramilitarne, cywilne czy ochotnicze. Specyfiką tych grup jest to, że ich członkami są zazwyczaj osoby wyróżniające się poświęceniem i zaangażowaniem w realizację zadań w sytuacjach trudnych, wymagających odwagi, poświęcenia i dyspozycyjności. Ze względu na trudne warunki działania wymagają one specyficznych procedur, doboru personelu i sposobów przygotowania. Jednym z bardzo istotnych aspektów tego bezpieczeństwa jest odpowiednie przygotowanie wszystkich podmiotów do efektywnej realizacji przypisanych im zadań.
Bezpieczeństwo  było  również  od  wieków  przedmiotem  poznania naukowego, ale dopiero kilka lat temu doczekało się w Polsce wyodrębnienia jako samodzielna dyscyplina naukowa. Wydarzenie to zintensyfikowało badania naukowe związane z wszelkimi aspektami poznania naukowego bezpieczeństwa, w tym zapoczątkowało porządkowanie języka jego opisu, tworzenie specyficznych metodyk poznania, usprawnianie funkcjonowania wszelkich podmiotów bezpieczeństwa i kierowanie nimi. Owocem tego jest liczący się dorobek naukowy związany zarówno z aspektami teoretycznymi, jak i praktycznymi grup dyspozycyjnych.
Niniejsza trzytomowa publikacja jest zarówno wyrazem samodzielnej aktywności przedstawicieli polskich środowisk naukowych, jak i tej pod auspicjami Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie posiadającej znaczący dorobek badawczy, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego. Od wielu lat prowadzone są tu badania związane z wieloma aspektami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz publikuje się ich wyniki.
Właśnie przygotowaniu służb dyspozycyjnych do działań w sytuacjach kryzysowych poświęcony jest niniejszy zbiór opracowań, artykułów i referatów konferencyjnych, zawierający wyniki badań znaczących ośrodków naukowych w Polsce. Stanowi on ważny głos naukowców w rozwoju nauk o bezpieczeństwie.
W niniejszym tomie przedstawione zostały prawne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa.

 Redaktorzy