Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 1 Teoretyczne aspekty przygotowania i funkcjonowania grup dyspozycyjnych państwa

  • Dodaj recenzję:
  • 1776
  • Producent: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: red: Piotr Bogdalski, Danuta Bukowiecka, Robert Częścik, Bogdan Zdrodowski
  • Cena netto: 33,33 zł 35,00 zł

Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 1 Teoretyczne aspekty przygotowania i funkcjonowania grup dyspozycyjnych państwa

Rok wydania: 2014
Liczba stron: 295
Format: B5
Oprawa: twarda
Wydanie: I

Spis treści

Wprowadzenie / 5

Bogdan Zdrodowski
Ujęcie bezpieczeństwa
Security Framework / 7

Sławomir Zalewski
Grupy dyspozycyjne w społeczeństwie obywatelskim
Dispositional Groups in Civil Society / 21

Jan Maciejewski, Daria Hofman
Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń bezpieczeństwa w perspektywie socjologicznej
Dispositional Groups in Consideration of Security Risk in Sociology Perspective / 39

Józef Marczak, Ryszard Jakubczak
Kultura strategiczna w Polsce — pojęcie, ocena stanu i prognoza rozwoju
Strategic Culture in Poland — Concepts, Assessment and Forecast of Development / 55

Tadeusz Ambroży, Juliusz Piwowarski, Henryk Duda, Jozef Matis
Rola intelektualizacji w procesie szkolenia grup dyspozycyjnych
The Role of Intellectualization in Training Process of Dispositional Groups / 87

Mariusz Kramarczyk, Sabina Kramarczyk
Bezpieczeństwo państwa a przygotowanie psychofizyczne policjantów do działań interwencyjnych
State Security and Police Officers’ Psychophysical Preparation for Interventions  / 113

Ewa Grudziewska, Ewelina Tymoszuk, Szymon Tajak
Style rozwiązywania konfliktów wśród funkcjonariuszy Policji
Styles of Resolving Conflicts Among Police Officers / 129

Jarosław Truchan, Kamil Galicki
Współdziałanie sił specjalnych Policji i Żandarmerii Wojskowej jako wybranych komponentów grup dyspozycyjnych państwa
Cooperation Between Police Special Forces and Military Police as Selected Components of Dispositional Groups / 141

Waldemar Zubrzycki
Potencjalne możliwości współdziałania policji i straży miejskiej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym
Potential Cooperation Between Police and Municipal Guard in Counteracting Terrorist Threats / 53

Dominik Hryszkiewicz, Katarzyna Sklepkowska
Potrzeby i oczekiwania społeczne w budowaniu odpowiedzialnej społecznie Policji
Social Needs and Expectations in Creating Socially Responsible Police / 169

Cezary Tatarczuk
Wrażliwość społeczna funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych społeczeństwa na przykładzie Straży Miejskiej w Gdyni. Raport z badań
Social Sensitivity of Public O#cers Members of Dispositional Groups Illustrated with the Example of the Municipal Guard in Gdynia. Test Report  / 191

Ryszard Kałużny
Idea dzielności w służbie funkcjonariuszy grup dyspozycyjno-mundurowych
The Idea of Bravery in the Service of Uniformed Public Service Officers / 217

Kornelia Stępień
Aktualne tendencje zachowań przestępczych nieletnich w kontekście czynników determinujących ich występowanie i kompetencji podmiotów mogących im zapobiegać
Current Tendencies of the Criminal Behaviour of Juveniles in the Context of Determinants for their Appearance and the Competence of Authorities Responsible for Preventing Juvenile Crime / 233

Zdzisław Czaplicki
Aktywność fizyczna i środowisko a zdrowie człowieka
Effect of Physical Activity and Environment on Human Health / 251

Andrzej Tomczak
Przygotowanie studentów akademii wychowania fizycznego do służby w grupach dyspozycyjnych
Preparation of University Physical Education Students for Service in Disposable Groups / 275

Joanna Renata Syska
Zainteresowania trzynastoletnich gimnazjalistów związane z edukacją przygotowującą do pracy w służbach dyspozycyjnych
The Interests of Thirteen-year-old Middle School Learners Connected with Education which Prepares for Work in Uniformed Services / 287


Wprowadzenie

Bezpieczeństwo  od  zarania  ludzkości  było  przedmiotem  zainteresowania  człowieka,  społeczeństwa  i  organizacji  państwowych,  głównie w wymiarze doktrynalnym i praktycznym. Zapewnienie bezpieczeństwa wymagało od państwa powołania i utrzymania wielu instytucji wykonawczych z odpowiednimi kompetencjami. Ponieważ zagrożenia bezpieczeństwa, niezależnie od ich źródeł, mogą wystąpić obecnie w każdej sytuacji, miejscu i czasie, koniecznością jest utrzymywanie części tych wyspecjalizowanych  instytucji  w  ciągłej  zdolności  do  reagowania.  Instytucje  te w swoich ramach do bezpośrednich działań powołują grupy dyspozycyjne, które  są  różnie  ujmowane  i  interpretowane  w  literaturze,  ale  ich  wspólnym celem jest bezpośrednia, bezzwłoczna ochrona i obrona społeczeństwa przed wszelkimi zagrożeniami, niezależnie czy są to grupy militarne, paramilitarne, cywilne czy ochotnicze. Specyfiką tych grup jest to, że ich członkami są zazwyczaj osoby wyróżniające się poświęceniem i zaangażowaniem w realizację zadań w sytuacjach trudnych, wymagających odwagi, poświęcenia i dyspozycyjności. Ze względu na trudne warunki działania wymagają one specyficznych procedur, doboru personelu i sposobów przygotowania. Jednym z bardzo istotnych aspektów tego bezpieczeństwa jest odpowiednie przygotowanie wszystkich podmiotów do efektywnej realizacji przypisanych im zadań.
Bezpieczeństwo  było  również  od  wieków  przedmiotem  poznania  naukowego, ale dopiero kilka lat temu doczekało się w Polsce wyodrębnienia jako samodzielna dyscyplina naukowa. Wydarzenie to zintensyfikowało badania naukowe związane z wszelkimi aspektami poznania naukowego bezpieczeństwa, w tym zapoczątkowało porządkowanie języka jego opisu, tworzenie specyficznych metodyk poznania, usprawnianie funkcjonowania wszelkich podmiotów bezpieczeństwa i kierowanie nimi.  Owocem tego jest liczący się dorobek naukowy związany zarówno z aspektami teoretycznymi, jak i praktycznymi grup dyspozycyjnych.
Niniejsza trzytomowa publikacja jest zarówno wyrazem samodzielnej aktywności przedstawicieli polskich środowisk naukowych, jak i tej pod auspicjami Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie posiadającej znaczący dorobek badawczy, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego. Od wielu lat prowadzone są tu badania związane z wieloma aspektami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz publikuje się ich wyniki.