Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia

  • Add feedback:
  • 1828
  • Manufacturer: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: Agnieszka Sadło-Nowak

Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia

Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7462-387-2
Liczba stron: 296
Format: B5
Oprawa: twarda
Wydanie: I

Spis treści

Wykaz skrótów / 5

1. Zagadnienia wstępne / 7
1.1. Wprowadzenie / 7
1.2. Cel, przedmiot i zakres badań / 11
1.3. Metody prowadzonych badań / 16

2. Istota i znaczenie czynności wyjaśniających / 27
2.1. Czynności wyjaśniające / 27
2.1.1. Tryby czynności wyjaśniających i czas ich trwania / 38
2.1.2. Dokumentowanie czynności wyjaśniających / 56
2.1.3. Sposoby zakończenia czynności wyjaśniających / 72
2.2. Dowody w czynnościach wyjaśniających / 85
2.2.1. Podstawowe pojęcia z zakresu teorii dowodów / 85
2.2.2. Pojęcie dowodów i ich klasyfikacja / 89
2.3. Wniosek o ukaranie / 95

3. Osobowe źródła dowodowe i towarzyszące im czynności / 107
3.1. Świadek / 107
3.1.1. Świadek jako osoba dostarczająca zeznań / 107
3.1.2. Przesłuchanie świadka / 110
3.1.3. Świadek–pokrzywdzony / 123
3.1.4. Szczególne formy przesłuchania / 132
3.2. Osoba podejrzana o popełnienie wykroczenia / 138
3.2.1. Osoba podejrzana jako źródło dowodowe / 138
3.2.2. Wyjaśnienia osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie a prawo do obrony /145
3.3. Biegły / 154
3.3.1. Podstawa powołania biegłego / 156
3.3.2. Wyłączenie biegłego / 62
3.3.3. Opinia biegłego / 163
3.3.4. Biegły psychiatra / 166
3.3.5. Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego / 168
3.4. Inne pomocnicze osobowe źródła dowodowe / 171
3.4.1. Pozycja tłumacza / 171
3.4.2. Pozycja specjalisty / 172

4. Rzeczowe źródła dowodowe i towarzyszące im czynności / 175
4.1. Zabezpieczenie dowodów rzeczowych w wyniku oględzin / 175
4.2. Przeszukanie jako czynność dokonywana w celu znalezienia i zatrzymania przedmiotów mogących stanowić dowód rzeczowy / 185
4.3. Eksperyment procesowy / 191

5. Przebieg postępowania dowodowego w ramach czynności wyjaśniających / 195
5.1. Wprowadzenie dowodu / 195
5.1.1. Inicjatywa dowodowa / 196
5.1.2. Wniosek dowodowy / 197
5.1.3. Wprowadzenie dowodów z urzędu / 202
5.2. Zasady przeprowadzania dowodów i gwarancje prawnodowodowe / 206
5.2.1. Zasada bezpośredniości / 207
5.2.2. Zakazy dowodowe / 209

6. Wpływ czynności wyjaśniających na sposób rozstrzygnięcia sprawy przez sąd / 223
6.1. Odmowa wszczęcia postępowania / 223
6.2. Zarządzenie postępowania nakazowego / 237
6.3. Skierowanie sprawy na posiedzenie w związku ze złożeniem wniosku o ukaranie bez przeprowadzenia rozprawy / 245

Wnioski / 259
Bibliografia / 267
Akty prawne / 283
Orzecznictwo / 285
Strony internetowe / 289