Bezpieczeństwo osób podlegających ustawowo ochronie wobec zagrożeń XXI wieku

  • Dodaj recenzję:
  • 1771
  • Producent: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: Red. nauk. Piotr Bogdalski, Jarosław Cymerski, Kuba Jałoszyński

Bezpieczeństwo osób podlegających ustawowo ochronie wobec zagrożeń XXI wieku

Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7462-416-9
Liczba stron: 544
Format: B5
Oprawa: twarda
Wydanie: I

Spis treści

Wprowadzenie / 5

Bezpieczeństwo jako stan świadomości
Brunon Hołyst /7
Globalizacja i jej zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa
Ryszard Jakubczak / 33
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa europejskiego
Marek Wrzosek / 63
Bałkańscy terroryści
Adam Koseski  / 91
Dążenia niepodległościowe a ekstremizm polityczny - terroryzm w Polsce okresu zaborów i pierwszych dekad niepodległości
Adam Hołub / 103
Zagrożenia terrorystyczne w drugiej dekadzie xxi wieku. Analiza i próba prognozy
Tomasz Aleksandrowicz /125
Terroryzm jako źródło zagrożenia bezpieczeństwa osób podlegających ochronie w Rzeczypospolitej Polskiej
Kuba Jałoszyński / 139
Bezzałogowe (nie)bezpieczeństwo(?)
Robert Częścik /159
Międzyresortowe inicjatywy w zakresie zwalczania terroryzmu w Polsce
Waldemar Zubrzycki /173
Początki wywiadu w Legionach Polskich (1914–1916)
Janusz Cisek / 191
Służby ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce na przestrzeni dziejów
Jacek Macyszyn / 199
Zagrożenia bezpieczeństwa osób publicznych. Zabójcy i ich motywacje
Marcin Lipka / 225
Językowo-psychologiczna analiza wypowiedzi w sprawach dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa osób ustawowo podlegających ochronie wobec zagrożeń w XXI wieku
Rafał Kwasiński / 243
Bezpieczeństwo dyplomatów w kontekście współczesnych wyzwań bezpieczeństwa państwa
Zdzisław Nowakowski, Igor Protasowicki / 267
Państwo wobec obywatela polskiego w sytuacji zakładniczej poza granicami kraju
Jacek Bil / 295
Uodpornianie obiektów, obszarów i urządzeń wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa
Agata Tyburska / 309
Polskie formacje ochronne na przestrzeni lat 1924–2014
Jarosław Cymerski / 331
Polityczny aspekt działania Biura Ochrony Rządu
Sławomir Zalewski /345
Podejmowanie decyzji w procesie zapewnienia bezpieczeństwa osobom ustawowo podlegającym ochronie
Tadeusz  Szmidtka / 357
Doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
Jarosław Cymerski / 375
Zarządzanie ryzykiem w działaniach ochronnych Biura Ochrony Rządu
Jerzy Kozioł / 385
Prawno-organizacyjne aspekty ochrony VIP
Wojciech Wosek / 401
Kierunki modyfikacji systemu bezpieczeństwa ważnych osobistości w Polsce na tle wydarzeń na Ukrainie
Andrzej Dawidczyk, Jarosław Hebda / 415
Wsparcie sił specjalnych działań ochronnych VIP w rejonie objętym konfliktem zbrojnym
Tomasz Naglik / 429
Ochrona VIP-a a czworokąt BUSHIDO studium japońskiej kultury bezpieczeństwa
Juliusz Piwowarski / 445
Ochrona osób i mienia w świetle nowelizacji ustawy o ochronie osób i mienia z 2013 roku
Robert Socha / 475
Wydawanie pozwoleń na broń palną osobom ustawowo podlegającym ochronie
Aleksander Babiński / 489
Podstawowy indywidualny zestaw wsparcia logistycznego na wypadek zagrożeń kryzysowych — niezbędny podczas samoewakuacji
Janusz Płaczek, Paweł Górski / 511
Bibliografia / 517

WPROWADZENIE
Bezpieczeństwo jest, było i będzie najważniejszą potrzebą człowieka niezależnie od okresu w dziejach ludzkości, uwarunkowań polityczno-militarnych
i gospodarczych. Przez stulecia ludzkość dążyła do wypracowania mechanizmów jego zapewnienia — z różnym skutkiem. Wydawało się, że rozpad dwubiegunowego świata zakończy czas, w którym będziemy musieli zastanowić się, czy grozi nam kolejny konflikt militarny? Przez 20 lat żyliśmy na kontynencie europejskim w przeświadczeniu, że ten okres już minął, że mamy go za sobą. Wydarzenia ukraińskie 2014 roku dokonały gruntownego przewartościowania świadomości w tym względzie większości z nas. Dziś obawa kolejnej wojny w Europie mierzona jest w kategoriach realnych, a nie potencjalnych.
Państwa budują systemy bezpieczeństwa w wymiarze narodowym i ponadnarodowym. Są obszary, jak chociażby ochrona zdrowia i życia, zapewnienie ładu
i porządku publicznego, czy szkolnictwo, dla których domeną ich zagwarantowania jest państwo i jego obywatele. Są też takie, które muszą uwzględniać
uwarunkowania regionalne, wielonarodowe czy też światowe. Do tych należą z całą pewnością obronność czy też szeroko rozumiana gospodarka.
W kontekście tak wieloaspektowo zdefiniowanych płaszczyzn bezpieczeństwa nie zawsze mamy świadomość, że zapewnienie go osobom zajmującym kluczowe funkcje w państwie, które nim kierują i zarządzają, ma zarówno wymiar wewnętrzny, jak też zewnętrzny. Atak na prezydenta, premiera, ministra, czy też inną ważną z punktu widzenia funkcjonowania państwa osobę — VIP-a, w kraju i poza jego granicami, może wywołać daleko idące konsekwencje polityczne, gospodarcze, militarne. Dotyczy to również przywódców (ministrów, przedstawicieli świata biznesu, kultury, osób identyfikowanych jako VIP-y) państw obcych, będących w naszym kraju w ramach oficjalnych i nieoficjalnych spotkań.
Aby zapewnić tym osobom bezpieczeństwo tworzy się odpowiednie formacje, których zadaniem jest zapewnienie im bezpieczeństwa. W ramy prawa zamyka się ich zakres podmiotowy, nakłada się tym formacjom zadania i uzbraja je w uprawnienia mające umożliwić im realizację przedsięwzięć ochronnych.
Wyspecjalizowanym podmiotem w Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo osób podlegających ochronie, jest Biuro Ochrony
Rządu, będące częścią Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W czasach wysokiego poziomu zagrożenia życia i zdrowia VIP-ów atakami terrorystycznymi, a także ze strony osób niezrównoważonych psychicznie lub identyfikujących się z poglądami skrajnymi, zapewnienie bezpieczeństwa osób podlegających ochronie jest wyzwaniem wymuszającym najwyższe standardy jego realizacji.
W tym roku mija 90 lat od powołania w wolnej Polsce pierwszej formacji ochronnej, której zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom w państwie. Dzisiejsze Biuro Ochrony Rządu jest spadkobiercą i kontynuatorem tradycji, tej powołanej z rozkazu Ministra Spraw Wewnętrznych Zygmunta Hübnera (z dnia 12 czerwca 1924 roku) Brygady Ochronnej. Do zadań Brygady należało m.in. zapewnienie bezpieczeństwa osobie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1, a działania prowadzono w oparciu o „Instrukcję o prowadzeniu służby ochronnej”2.
Główną przesłanką, leżącą u podstaw opracowania niniejszej publikacji było upamiętnienie tego wydarzenia i przez pryzmat przypadającej rocznicy odniesie-
nie się do kwestii współczesnego bezpieczeństwa, jego najistotniejszych zagrożeń, w szczególności dla osób definiowanych jako VIP-y. Z tej perspektywy odniesienie się do różnych aspektów organizacyjnych, jak też formalno-prawnych realizacji w stosunku do nich zadań ochronnych.
Do udziału w stworzeniu książki zostali zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk, między innymi świata nauki — tak cywilnego, jak i „mundurowego”
(policyjnego i wojskowego), funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Sił Zbrojnych. Wszyscy oni wnieśli nieoceniony wkład w powstanie niniejszej publikacji. Za ich trud i wysiłek chcielibyśmy podziękować. Gdyby nie ich zaangażowanie, to niniejsza monografia nigdy nie ujrzałaby dziennego światła.

Piotr Bogdalski, Jarosław Cymerski, Kuba Jałoszyński

1A. Misiuk,
Administracja spraw wewnętrznych w Polsce od połowy XVIII wieku
do współczesności. Zarys dziejów,
Olsztyn 2005, s. 299.
2Zob. Centralne Archiwum Wojskowe, „Dodatek Tajny do Dziennika Rozkazów
Ministra Spraw Wojskowych”, 29 lipca 1924 r., poz. 59.