Bezpieczeństwo kadrowe Policji na przykładzie przesłanek doboru do służby

  • Cena netto: 72,38 zł 76,00 zł

Bezpieczeństwo kadrowe Policji na przykładzie przesłanek doboru do służby

Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7462-462-6
Liczba stron: 636
Format: B5
Oprawa: twarda
Wydanie: I

Spis treści

Wstęp / 7

Rozdział I
Bezpieczeństwo kadrowe państwowych formacji mundurowych / 15
1. Ogólne uwagi o bezpieczeństwie / 15
2. Pojęcie i struktura bezpieczeństwa narodowego / 33
3. Pojęcie bezpieczeństwa kadrowego państwowych formacji mundurowych. Zagrożenia kadrowe i środki ich neutralizacji / 41

Rozdział II
Zadania i organizacja Policji oraz zasób kadrowy policjantów / 65
1. Uwagi wprowadzające / 65
2. Zadania Policji / 72
3. Organizacja Policji / 81
4. Zasób kadrowy policjantów / 99
4.1. Ogólna charakterystyka zasobu / 99
4.2. Fluktuacja kadr / 104

Rozdział III
Zawód policjant / 119
1. Klasyfikacja zawodów / 119
2. Funkcjonariusz Policji w strukturze klasyfikacji zawodów / 129
2.1. Uwagi wprowadzające / 129
2.2. Policjant służby prewencji / 132
2.3. Policjant służby kryminalnej / 135
2.4. Policjant służby wspomagającej / 137
2.5. Specjalności w obrębie policyjnych zawodów / 140
2.6. Kadra kierownicza / 144
3. Zagrożenia zawodowe / 149

Rozdział IV
Dobór do formacji policyjnych II Rzeczypospolitej oraz Polski Ludowej / 159
1. Uwagi wstępne / 159
2. Policja Państwowa i inne wybrane formacje policyjne dwudziestolecia międzywojennego / 161
2.1. Przesłanki doborowe / 161
2.1.1. Milicja Ludowa i policja komunalna / 161
2.1.2. Policja Państwowa / 164
2.1.3. Policja Województwa Śląskiego / 176
2.2. Wymóg apolityczności / 177
2.3. Procedura doboru / 181
2.4. Polskie formacje policyjne Generalnego Gubernatorstwa — uwagi ogólne / 189
3. Milicja Obywatelska — policyjna formacja okresu Polski Ludowej / 192
3.1. Uwagi wstępne / 192
3.2. Przesłanki doborowe / 194
3.3. Procedura doboru / 227
4. Ocena retrospektywna / 230

Rozdział V
Ewolucja katalogu przesłanek doborowych w III Rzeczypospolitej / 235
1. Uwagi wstępne / 235
2. Kształtowanie się obowiązującego katalogu przesłanek / 239
2.1. Wprowadzenie / 239
2.2. Nieskazitelna postawa moralna / 241
2.3. Nieskazitelna postawa patriotyczna / 251
2.4. Określone kwalifikacje zawodowe / 260
2.5. Niekaralność / 266

Rozdział VI
Katalog obowiązujących przesłanek doborowych w III Rzeczypospolitej / 275
1. Polskie obywatelstwo / 275
2. Nieposzlakowana opinia / 300
3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe / 309
4. Pełnia praw publicznych / 322
5. Wykształcenie de minimis /  335
6. Zdolność do służby w formacjach uzbrojonych  /  341
6.1. Uwagi ogólne / 341
6.2. Postawa wobec zadań / 347
6.3. Sprawność fizyczna / 348
6.4. Predyspozycje intelektualne i osobowościowe / 353
6.4.1. Uwagi ogólne / 353
6.4.2. Zdolności intelektualne / 354
6.4.3. Zachowania społeczne / 363
6.4.4.  Stabilność / 386
6.4.5. Postawa w pracy / 397
6.5. Stan zdrowia / 412
7. Rękojmia zachowania tajemnicy / 424

Rozdział VII
Obowiązująca procedura doboru / 435
1. Ewolucja postępowania kwalifikacyjnego / 435
2. Etapy postępowania kwalifikacyjnego  / 442
2.1. Uwagi ogólne / 442
2.2. Etap wstępny / 445
2.3. Sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach / 452
2.4. Test wiedzy / 459
2.5. Test sprawności fizycznej / 462
2.6. Test psychologiczny / 468
2.7. Rozmowa kwalifikacyjna / 473
2.8. Komisja lekarska / 477
2.9. Postępowanie sprawdzające  / 480
3. Skuteczność metod doboru  / 484
4. Selekcyjność postępowania kwalifikacyjnego / 487
5. Ranking kandydatów / 489

Rozdział VIII
Przesłanki doborowe — uwagi komparatystyczne / 493
1. Uwagi wprowadzające / 493
2. Przesłanki rekrutacyjne  w polskich formacjach ochronnych / 494
2.1. Formacje kontrwywiadowcze / 494
2.2. Formacje ochrony prawa i porządku publicznego / 498
2.3. Formacje ratownicze / 508
2.4. Standardy wymogów doborowych do służby w polskich formacjach ochronnych / 509
3. Przesłanki doborowe  w zagranicznych formacjach policyjnych / 518
3.1. Uwagi wprowadzające /  518
3.2. Przegląd przesłanek  / 519
3.3. Europejskie standardy policyjnych przesłanek doborowych / 539

Rozdział IX
Dobór do służby w opinii komendantów powiatowych, miejskich i rejonowych
Policji 
/ 545
1. Uwagi wprowadzające / 545
2. Ranga doboru / 550
3. Ocena obowiązującego stanu i proponowane modyfikacje / 556
3.1. Uwagi ogólne / 556
3.2. Katalog przesłanek doborowych / 557
3.3. Etapy postępowania kwalifikacyjnego / 559
3.4. Skrócenie, odmowa wszczęcia albo odstąpienie  od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego / 564
4.  Podsumowanie / 566

Zakończenie / 567
Bibliografia  / 577