Bezpieczeństwo i ochrona w cywilnej komunikacji lotniczej na przykładzie Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Studium politologiczno-prawne.

  • Dodaj recenzję:
  • 1770
  • Producent: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: Adrian Siadkowski

Bezpieczeństwo i ochrona w cywilnej komunikacji lotniczej na przykładzie Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Studium politologiczno-prawne.

Spis treści

Wykaz ważniejszych skrótów / 7

Wstęp / 9

Rozdział I
Paradygmaty współczesnego bezpieczeństwa
1.1. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa / 31
1.1.1. Bezpieczeństwo jako kategoria — kwestie terminologiczne / 31
1.1.2. Bezpieczeństwo jako wartość i potrzeba / 38
1.1.3. Typologie bezpieczeństwa / 45
1.2. Bezpieczeństwo a ochrona lotnictwa cywilnego / 57
1.2.1. Perspektywa operacyjna / 58
1.2.2. Akty bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym jako determinanty ochrony / 67
1.3. Hermeneutyka bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym / 70
1.4. Współczesne środowisko bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej / 88
1.4.1. Rozpad świata dwubiegunowego / 89
1.4.2. Postmodernizm i globalizacja / 93
1.4.3. Fundamentalizm islamski / 99

Rozdział II
Globalny i regionalny system przeciwdziałania aktom bezprawnej ingerencji
2.1. Ewolucja prawa międzynarodowego w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego / 115
2.1.1. Konwencja chicagowska / 116
2.1.2. Konwencja tokijska / 118
2.1.3. Konwencja haska / 121
2.1.4. Konwencja montrealska / 124
2.1.5. Konwencja pekińska / 125
2.2. Instytucje i mechanizmy ochrony w wymiarze globalnym / 127
2.2.1. Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego / 127
2.2.2. Załącznik 17 do konwencji chicagowskiej — systemowe rozwiązania ochrony lotnictwa cywilnego w wymiarze globalnym / 131
2.3. Ochrona lotnictwa cywilnego w Unii Europejskiej / 140
2.3.1. Ochrona lotnictwa cywilnego jako przykład wspólnej polityki bezpieczeństwa / 140
2.3.2. System ochrony lotnictwa cywilnego w prawodawstwie Unii Europejskiej — ewolucja i stan obecny / 143
2.4. Instytucje europejskie w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego / 165

Rozdział III
System ochrony lotnictwa cywilnego w Europie na przykładzie Polski
3.1. Środowisko bezpieczeństwa Polski / 171
3.1.1. Stan bezpieczeństwa wewnętrznego Polski i zagrożenia jako determinanty ochrony lotnictwa cywilnego / 171
3.1.2. Katastrofa smoleńska — punkt zwrotny w myśleniu o bezpieczeństwie wewnętrznym / 177
3.2. Wymiar instytucjonalny ochrony lotnictwa cywilnego w Polsce / 185
3.2.1. Urząd Lotnictwa Cywilnego / 185
3.2.2. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej / 188
3.2.3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych / 189
3.2.4. Minister obrony narodowej / 192
3.2.5. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego / 195
3.2.6. Inne podmioty / 197
3.3. Wymiar organizacyjny i procesualny ochrony lotnictwa cywilnego w Polsce / 198
3.3.1. Ochrona portu lotniczego / 199
3.3.2. Kontrole bezpieczeństwa / 206
3.3.3. Przedmioty zabronione i przewóz broni palnej / 221
3.3.4. Ochrona statku powietrznego na ziemi i w locie/ 225
3.3.5. Szkolenie personelu / 229
3.3.6. Kontrola jakości / 237
3.4. Zarządzanie kryzysowe i fizyczne zwalczanie aktów bezprawnej ingerencji / 242
3.4.1. Zarządzanie kryzysowe — model strategiczny i styczne lokalne / 242
3.4.2. Obieg informacji i sztab kryzysowy / 247
3.4.3. Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w lotnictwie cywilnym – casusy i podmioty dedykowane / 249
3.5. Transformacja systemu ochrony lotnictwa cywilnego w Polsce / 265
3.5.1. Założenia systemowe / 266
3.5.2. Prywatyzacja bezpieczeństwa w badaniach empirycznych / 269

Rozdział IV
Ochrona lotnictwa cywilnego w Stanach Zjednoczonych jako element ewolucji polityki bezpieczeństwa po 11 września 2001 r.
4.1. Filozofia i środowisko bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych / 275
4.1.1. Uwarunkowania geopolityczne bezpieczeństwa / 275
4.1.2. Strategia bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych / 284
4.1.3. Wolność jednostki a bezpieczeństwo państwa — walka z terroryzmem jako aksjomat bezpieczeństwa po 11 września 2001 r./ 289
4.2. Aspekt prawny ochrony lotnictwa cywilnego w Stanach Zjednoczonych / 295
4.2.1. Ochrona lotnictwa cywilnego w USA przed 11 września 2001 r. / 295
4.2.2. Ochrona lotnictwa cywilnego w USA po 11 września 2001 r. / 299
4.3. Wymiar instytucjonalny ochrony lotnictwa cywilnego w Stanach Zjednoczonych / 302
4.3.1. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego / 302
4.3.2. Urząd Ochrony Transportu / 306
4.3.3. Federalne Biuro Śledcze / 310
4.3.4. Podmioty zarządzające / 312
4.4. Wymiar organizacyjny i procesualny ochrony lotnictwa cywilnego w Stanach Zjednoczonych / 314
4.4.1. Ochrona portu lotniczego / 316
4.4.2. Proces kontroli bezpieczeństwa / 323
4.4.3. Przedmioty zabronione / 335
4.4.4. Ochrona statku powietrznego na ziemi i w locie / 337
4.5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych / 344

Rozdział V
Ochrona lotnictwa cywilnego jako szczególny wymiar bezpieczeństwa wewnętrznego Izraela
5.1. Filozofia i środowisko bezpieczeństwa Izraela / 349
5.1.1. Zewnętrzne uwarunkowania geopolityczne bezpieczeństwa / 349
5.1.2. Krytyczne zagrożenia terrorystyczne w lotnictwie cywilnym jako szczególny wymiar bezpieczeństwa wewnętrznego / 356
5.2. Wymiar prawny i instytucjonalny ochrony lotnictwa cywilnego w Izraelu / 366
5.2.1. Środowisko instytucjonalno-prawne ochrony lotnictwa cywilnego / 366
5.2.2. Wymiar instytucjonalny / 375
5.3. Wymiar organizacyjny i procesualny ochrony lotnictwa cywilnego w Izraelu / 386
5.3.1. Informacje wywiadowcze / 387
5.3.2. Ochrona portu lotniczego / 393
5.3.3. Kontrola bezpieczeństwa pasażerów, bagażu kabinowego i rejestrowanego / 397
5.3.4. Ochrona statku powietrznego na ziemi i w locie / 401
5.4. Fizyczne zwalczanie aktów terroru lotniczego i zarządzanie kryzysowe / 404

Uwagi końcowe / 409

Spis tabel, wykresów, diagramów i rysunków zawartych w pracy / 423

Bibliografia / 427